9 d´OCTUBRE. REGNE de VALENCIA

Uncategorized

9 d´OCTUBRE. REGNE de VALENCIA

ARCHIU MUNICIPAL de L´AJUNTAMENT de VALENCIA.

LES JOYES  del REGNE DE VALENCIA .

9 d´OCTUBRE. REGNE de VALENCIA

ARCHIU MUNICIPAL de L´AJUNTAMENT de VALENCIA.

LES JOYES  del REGNE DE VALENCIA .

El 90% d’estes joyes son desconegudes per l´immensa majoria d’estudiants valencians de coleges e instituts  i que son ocultades e ignorades pels deslleals docents catalanizadors del Regne de Valencia . (miniatura del rei d´Aragó .1410)

http://www.teresafreedom.com/images/articles/Ayunt.VLC/low.caball.joyas Ayto.vlc.bmphttp://www.teresafreedom.com/images/articles/Ayunt.VLC/low.Furs regne.ayto2.JPG1.LLIBRE DELS FURS :

Valios manuscrit escrit en  “PARLA ROMANÇ VALENCIANA” pels juristes del Rei Jaume I i que conté els furs (lleis) atorgats  pel  rei al Regne de Valencia . Un REGNE , creat independent el 21 de maig de  1239, i totalment diferenciat del Regne d’Aragó i dels comtats catalans, en lleis pròpies  per a apartar-ho de les apetencies egoistes dels nobles que havien intervingut en la seua conquista . El manuscrit està signat pel notari valencia Boronat de Petra, autoritat que va dirigir la recopilació dels furs nous i els vells en un sol llibre i les disposicions legals atorgades pels reis i els tres braços que constituïen les Corts Valencianes .

                                                          ……..

2. REAL SENYERA VALENCIANA (1596)  (en banda blava).

Concedida a “la Ciutat i Regne de València” pel rei Pere II en 1377 i es va convertir des de llavors en la bandera de tots els valencians del Regne . Este eixemplar de l’Ayuntament  data de 1596 i es l’eixemplar mes antic que es conserva . La “Ciudat i el Regne de Valencia” varen ser una unitat política (una ciutat-estat) des de la propia  conquista per Jaume I. Ya en els “Furs e Ordinations” (1240) Jaume I es referia al “terme del regne de la ciutat de València” .La banda blava era el privilegi concedit pels reis d’Aragó només a les banderes vencedores i s’estima que va ser durant el regnat de Pere II el Cerimoniós quan a la Real Senyera Valenciana li va ser concedida la corona real  i la banda blava.  Hi ha testimonis escrits de l’existència de la seda blava  des de 1503 .

http://www.teresafreedom.com/images/articles/Ayunt.VLC/low.Libre de Consolat de Mar.JPG 3. LIBRE del CONSOLAT de MAR (actualment en el Palau de Cervelló) :

Un còdex que  recopila el  dret consuetudinari marítim  elaborat pels jurisconsults valencians del Tribunal del Consolat del Mar a partir del sigle XIII. La institució del Consolat de Mar de Valencia  va ser creada per privilegi real del rei Pere I el Gran de València en 1283 avançant-se aixína  als que es constituiran després, dins de la Corona d’Aragó, en Mallorca (1342), en Barcelona (1347), i en Perpinyà ( 1387) . És el primer codi  de legislació marítima-comercial que reflectix la prosperitat del port de Valencia ya a finals dels sigle XIV.

http://www.teresafreedom.com/images/articles/Ayunt.VLC/low.Taula de canvis.jpg4. TAULA DE CANVIS (Actualment en el Palau de Cervelló) .-

En l’edifici de la LLONJA DE LA SEDA   de Valencia (gotic valencia declarat monument nacional), s’emplaçava el Tribunal del  Consolat del Mar i la Caixa  de Canvis i Deposits. La Caixa de Canvis, única i primera institució bancaria del món,  va ser creada en Valencia  en 1408 en la primera LLETRA DE CANVI . Tant la Taula de Canvis com  este primer document mercantil de la Lletra de Canvi  també es conserven  en l’Arxiu Municipal de l’Ayuntament de Valencia.

http://www.teresafreedom.com/images/articles/Ayunt.VLC/low.escut.Joyas Ayto.vlc..bmphttp://www.teresafreedom.com/images/articles/Ayunt.VLC/low.Joyas Ayto.vlc.espada.bmp5. CASC,  ESPADA I ESCUT ( en la cadena, fre i mos) de JAIME I EL CONQUISTADOR .-

El casc l’espasa i l’escut no son els originals sino copies  . La cadena, el fre i el mos sí que ho son, perque  porten gravades les quatre barres coronades.Este  escut de fusta   (imitació de l’original que estaria cobert de metall i pell) va ser entregat a la catedral pel Llinage Pertusa  , que s’autoconfessaven  depositaris  de les relíquies en la seua obsessió  per associar-se a la figura del Rei Jaume I . No obstant això no cal oblidar que els escuts de Jaume I , seguint la tradició medieval, van ser trossejats a la mort i soterrament del Conquistador.

 

http://www.teresafreedom.com/images/articles/Ayunt.VLC/low.Peno falso.JPG6. El fals PENÓ  de la Conquesta. .-

Es una relíquia FALSA de l’existència de la qual  no hi ha mencio anterior a 1538. Va ser el valencia Pere Antoni Beuter, (mes donat a la fantasia que als arxius rigoroso),   qui  inicia la seua menció per a  la celebració del 3er Centenari de la Conquesta de Valencia .

I conté , ademés, dos  barbarismes historics que  testifiquen la seua falsedat: 1 . En  la inscripció que porta  “any 1238”  la paraula “año” està escrita en castella en compte de lo que correspondria  a l’epoca i que seria “ any”. ; 2. La data està escrita en números aràbics “1238” en compte de en números romans que era lo que corresponia a l’època.

Esta falsa relíquia esta, pertant,  datada en el sigle XVI , i  la inscripció que porta  en castellà la va escriure el Racional valencia Dionisio Dasio en 1638 , (funcionari ya castellanisat) ,  que  va ser el creador d’estos dos barbarismes històrics  que reforcen la seua falsedat d’esta relíquia historica datada en el segle XVI.

http://www.teresafreedom.com/images/articles/Ayunt.VLC/low.repartiment..JPG7.(LLIBRE de REPARTIMENT en A.C.A.) i LLIBRES D’AVEHINAMENTS  ( lligats i toms traslladats al Palau de Cervelló) .

Son les inscripcions , en registre  d’empadronament ,  dels habitants que han ocupat Valencia des de la conquista del Regne.

L’estudi contrastiu (1973) realisat  pel catedratic d’Historia Antiga i Mija en Antonio Ubieto Arteta  (“VALENCIA: la Repoblació del Regne de Valencia”. Univ. de Saragossa.1985)  entre els noms de families que varen vindre a la reconquista  (i  que apareixen en el” Llibre del Repartiment”  del rei en Jaume I  i  els noms apareguts en  els  “Llibres d’avehinaments”  dels notaris del rei, va vindre a demostrar que havia segut  molt escas el numero de  conquistadors procedents de la Marca Hispànica catalana ( el 1´2% de marcahispanistes –cataláns- cap al  1387, el 4´2% cap al  1401, el 2´5 %  cap al 1475)   i que, per tant, ni  nos  varen portar  els seus dialectes  provençals  ni varen influir en la  “parla romanç valenciana” autòctona que  existia ya en Valencia des del  trencament del llatí i parlada pels mossaraps,   com esta ampliament documentat.

http://www.teresafreedom.com/images/articles/Ayunt.VLC/lowTomasVicente.Tosca.JPGhttp://www.teresafreedom.com/images/articles/Ayunt.VLC/Pare Tosca.mapa vlc.jpg8. PLANS   DE VALENCIA  del topograf  TOMÁS VICENTE  TOSCA (1651-1723)

Corresponen a la Valencia  del sigle XVIII (1704)  de gran valor topografic i urba . Estan dibuixats a plomí, i pinzell, tinta chinesa i llapis roig.


 

Totes estes son JOYES VALENCIANES de l´historia del REGNE de VALENCIA  que cal donar a coneixer  a les nostres jovens generacions valencianes , intoxicades  baix l´aplastánt férula del nazicatalanisme agresor  i  embuster.
 

======== ARTICULS d´esta WEB RELACIONATS :

 LLIBRE del REPARTIMENTS del REGNE de VALENCIA. (I)

 

`LLIBRE de REPARTIMENT´: LLENGUA y REPOBLACIÓ

 

 

 

 

 

SENYERA VALENCIANA-DATOS HISTORICOS

 

 

 

 

FALSO “PENÓ DE LA CONQUESTA”:Datos históricos

 

”DIADA CATALANA,BANDERA CATALANA”.(chapter II)

 

”DIADA CATALANA, BANDERA CATALANA” Debate

 

MÁRFEGAS , NAZIS y…..BÁRBAROS DE LA HISTORIA

 

DIALECTO CATALAN (=DIALECTE BARCELONÍ) :18 DEFINICIONES

 

LOS DEPREDADORES de la FRANJA ARAGONESA

 

MENTIRAS HISTÓRICAS : CUATRIBARRADA ARAGONESA

 

 

 

 

 

 INTELECTUALS VALENCIANS “TRAIDORS i VENUTS”.

 

 INTELECTUALES VALENCIANOS, ”TRAIDORS i VENUTS”     (Spanish)

9 d´OCTUBRE. REGNE de VALENCIA

Uncategorized

9 d´OCTUBRE : REGNE de VALENCIA

ARCHIVO MUNICIPAL DE AYUNTAMIENTO DE VALENCIA
LAS JOYAS  del REINO de VALENCIA . MEMORIA HISTÓRICA

http://www.teresafreedom.com/images/articles/Ayunt.VLC/low.caball.joyas Ayto.vlc.bmp

El 90% de estas joyas son desconocidas para la inmensa mayoría de estudiantes valencianos de colegios e institutos  pues les son ocultadas e ignoradas por los DESLEALES docentes, catalanizadores del Reino de Valencia . (miniatura rei d´Aragó. 1410)

http://www.teresafreedom.com/images/articles/Ayunt.VLC/low.furs del regne.ayto.JPG1.LLIBRE DELS FURS :

 valioso  manuscrito escrito en  “parla romanç valenciana” por los juristas del Rey Jaime I y que contiene los fueros (leyes) otorgados  por el  rey al Reino de Valencia . Un reino, creado independiente el 21 de mayo de  1239, y totalmente diferenciado del Reino de Aragón y de los condados catalanes, con leyes propias  para apartarlo de las apetencias egoistas de los nobles que habían intervenido en su conquista . El manuscrito está signado por el notario valenciano Boronat de Petra, autoridad que dirigió la recopilación de los fueros nuevos y los viejos en un solo libro y las disposiciones legales otorgadas por los reyes y los tres brazos que constituían las Cortes Valencianas .
                                         …..

http://www.teresafreedom.com/images/articles/Ayunt.VLC/lowsenyera.rita.JPG2. REAL SEÑERA VALENCIANA (1596) .

Concedida a “la Ciutat i Regne de Valencia” por el rey Pedro II en 1377 y se convirtió desde entonces en la bandera de todos los valencianos del REGNE de VALENCIA  . Este ejemplar del Aytº  data de 1596 y es el ejemplar más antiguo que se conserva . La “Ciudat i el Regne de Valencia” fueron una unidad política (una ciudad-estado) desde la propia  conquista por Jaime I. Ya en els “Furs e Ordinations” (1240) Jaime I se refería al “terme del regne de la ciutat de Valencia” .La banda azul era el privilegio concedido por los reyes de Aragón solo a las banderas vencedoras y se estima que fue durante el reinado de Pedro II el Ceremonioso cuando a la Real Señera Valenciana le fue concedida la corona real  y la banda azul.  Existen testimonios escritos de la existencia de la seda azul  desde 1503 .

 

Read more… →

9 d´OCTUBRE. REGNE de VALENCIA

9 d´OCTUBRE. REGNE de VALENCIA

ARCHIU MUNICIPAL de L´AJUNTAMENT de VALENCIA.

LES JOYES  del REGNE DE VALENCIA .

El 90% d\’estes joyes son desconegudes per l´immensa majoria d\’estudiants valencians de coleges e instituts  i que son ocultades e ignorades pels deslleals docents catalanizadors del Regne de Valencia . (miniatura del rei d´Aragó .1410)
\"http://www.teresafreedom.com/images/articles/Ayunt.VLC/low.caball.joyas\"http://www.teresafreedom.com/images/articles/Ayunt.VLC/low.Furs1.LLIBRE DELS FURS :
Valios manuscrit escrit en  “PARLA ROMANÇ VALENCIANA” pels juristes del Rei Jaume I i que conté els furs (lleis) atorgats  pel  rei al Regne de Valencia . Un REGNE , creat independent el 21 de maig de  1239, i totalment diferenciat del Regne d\’Aragó i dels comtats catalans, en lleis pròpies  per a apartar-ho de les apetencies egoistes dels nobles que havien intervingut en la seua conquista . El manuscrit està signat pel notari valencia Boronat de Petra, autoritat que va dirigir la recopilació dels furs nous i els vells en un sol llibre i les disposicions legals atorgades pels reis i els tres braços que constituïen les Corts Valencianes .
                                                          ……..

Read more… →

9 d´OCTUBRE: REGNE de VALENCIA

9 d´OCTUBRE : REGNE de VALENCIA

ARCHIVO MUNICIPAL DE AYUNTAMIENTO DE VALENCIA
LAS JOYAS  del REINO de VALENCIA .

\"http://www.teresafreedom.com/images/articles/Ayunt.VLC/low.caball.joyas

El 90% de estas joyas son desconocidas para la inmensa mayoría de estudiantes valencianos de colegios e institutos  pues les son ocultadas e ignoradas por los DESLEALES docentes, catalanizadores del Reino de Valencia . (miniatura rei d´Aragó. 1410)
\"http://www.teresafreedom.com/images/articles/Ayunt.VLC/low.furs1.LLIBRE DELS FURS :
 valioso  manuscrito escrito en  “parla romanç valenciana” por los juristas del Rey Jaime I y que contiene los fueros (leyes) otorgados  por el  rey al Reino de Valencia . Un reino, creado independiente el 21 de mayo de  1239, y totalmente diferenciado del Reino de Aragón y de los condados catalanes, con leyes propias  para apartarlo de las apetencias egoistas de los nobles que habían intervenido en su conquista . El manuscrito está signado por el notario valenciano Boronat de Petra, autoridad que dirigió la recopilación de los fueros nuevos y los viejos en un solo libro y las disposiciones legales otorgadas por los reyes y los tres brazos que constituían las Cortes Valencianas .
                                         …..

Read more… →