“CRONOLOGIA HISTORICA de la LLENGUA VALENCIANA” (Mª Teresa Puerto & colab.R.

TESTIMONIS HISTORIC-BIBLIOGRAFICS de la LLENGUA VALENCIANA:

REGNE de VALENCIA
SIGLES  IX y X

Cap al sigle IX es quan s’observen ya indicis de la supremacia de la cultura arap sobre la llengua autoctona i l’us de l’arap cult en els circuls administratius i lliteraris refinats. L’historiador Aguado Bleye afirma que. “los mozárabes (cristianos en territorio árabe) emplearon el latín en sus libros y escritos; pero en el uso diario hablaban una lengua romance que no se escribía pero que era de uso general en los siglos IX y X, no sólo entre mozárabes y judíos, sino entre musulmanes de todas las clases sociales “. (Manual de Historia de España.1929)

P. Lluïs Fullana: “durant la dominació árabe, continuaven parlant lo romanç, lo mateix els cristians lliures qu´els moçarabs i el muladíes” (“Evolució Fonológica de la Llengua  Valenciana”. Rev. Germanía.Val. 1925). I fon aixina perque el contacte i les relacions entre invasors i invadits en el conviure diari fon minim en tota  l’ocupacio. El bilingüisme creat des de les invasions perdurà a lo llarc dels sigles i donen testimoni els innumerables codexs dels sigles IX al XII, escrits en romanç, que contenen contrats, vendes, i pactes . firmats entre musulmans i cristians valencians.

La publicacio per Simonet del seu “Glosario de voces ibéricas i latinas usadas entre los mozárabes“ (Madrid 1888) demostra l’existencia del “romanç popular neollati” mantingut pel poble corrent en la seua cohabitacio en l’arap.

1044-1076 . ALI BEN MUGEHID

ALI BEN MUGEHID (1044-1076): Segon emir de Denia. “Hablaba la lengua de los Rumis (cristianos), entre quienes se había educado” (A. Huici: Historia Musulmana de Valencia y su Reino. 1969).

1092 . El  CID CAMPEJADOR

Ya en temps del CID CAMPEJADOR  els cristians del sigle XI eran bilingües. Segons fonts araps com la “Primera Cronica General de España” (R. Menéndez Pidal, II, Madrid. 1955. p. 587 a 588) sabem que el Campejador, despres d’apoderar-se de Valencia: “encargó de la custodia de  sus puertas y murallas a peones cristianos de los almoçàves que eran criados en tierras de moros”, ya que “fablavan assy como ellos et sabien sus maneras et sus costumbres”…

1066 . IBN SIDAH

Ibn Sidah: Lexicograf, mort en Denia en l´any 1066 en el prolec de la seua obra “Kitab al Muhassas” (El Cairo, Tom I pag. 14), un diccionari analogic, en el que agrupa paraules que se referixen a una mateixa especialitat, demana disculpes per les incorreccions que puga fer al escriure en arap, afirmant: ¿Com no he de ferles -si escric en temps tan alluntats de quan l´arap es parlava en purea- i tenint que conviure familiarmenten persones que parlen romanç?”