TRILINGÜISME ”NORMALITZADOR” …

TRILINGÜISME "NORMALITZADOR" …

AVL, FONT de MORA i   TRILINGÜISME  “normalitzador”

\"http://www.teresafreedom.com//images/articles/trilinguismo/enseny.public.escrito.bmp\"Es nota que la politicopresidenta de l\’AVL (=Academia antiValenciana de la Llengua), Ascensión Figueres, no sap lo que diu quan afirma : “El trilinguisme es un pas mes cap a la normalització lingüística”. L\’idiotisme  lingüístic “normalització”  sempre nos ha produït pavor  als valencians perque, gracies als enormes esforços  “unificadors”  d\’Ascensión, ha segut sempre  sinonim  d\’imposició catalaní  via “bota i espadó” docent . ¿Qué se\’n va a “normalitzar” ara? …
Per descontat, que una persona, de la seua llaugera categoria  intelectual,  a la que sempre li ha importat un pufo la defensa de la nostra  historica  LLENGUA VALENCIANA i que , en els seus catalanoakadémicos-AVL,  ha fet infinits esforços per a la seua SUPLANTACIÓ pel “infame i infecte dialecte barceloní”, una persona aixina, repetisc, nomes pot mereixer el mes absolut  ninguneo i reprovacio pel maltractat Poble Valenciá, fart ya de tanta insultant  politiqueria  infecta.                            / ….

\"http://www.teresafreedom.com//images/articles/trilinguismo/idiomaEs de tots conegut el grandisim fracas  que han suposat, des del principi,  les conegudes “llínees en valenciá” i l\’elevadíssim cost  que ha resultat el seu manteniment (doble que les atres) . Cert es que, pel seu caracter “elitista”,   es varen convertir  en un  emboscat  “streaming” selectiu  per a  contentar  les exquisites ambicions de pares catalanistes:  a) aprenentage del catalaní  i b) adoctrinament a la soviet.  Baix l\’excusa complice  d\’un professorat d´esquerres ,somés als `dictats´ de l\’alienígena  Institut d´Estudis Cataláns i d\’una Conselleria ineficaç per a inspeccionar els barbarismes historic-lingüístics  escrits i contats  en les aules, decenes de  someses  generacions de pobres  chavals valencians  han segut víctimes d\’un adoctrinament docent e indecent , impropi d\’una democracia que es pree.
En els temps de crisis , en apretons de cinturo,  apareix la nova formula del trilingüisme “voluntari” –espanyol-angles –catalenciano  com a formula necessaria  per a acabar en les segregacionistes i caríssimes “llínees en catalencia” … Vorem quina força tindra  la mesura sospitant  la feroç pressio que hi haura per part dels estomacs docents catalencians : tal com va ocorrer en el fracassat invent d\’Educació per a la Ciutadania en angles.
L\’Escola Valenciana(=catalenciana) i els seus  acossadors sindicats ya han començat els seus berreos  antidemocratics “a favor de l\’ensenyança en valenciá i d\’un model plurilingüe de consens fet  en criteris pedagògics”  ( criteris ja, ja, ja..) .. ademes de demanar  “la retirada «immediata» de l\’esborrany de decret de la Conselleria i per a fer pressio es faran una serie de mobilisacions”. : 
¿Governa Escola o governen els vots democratics dels ciutadans?
\"http://www.teresafreedom.com//images/articles/trilinguismo/catalaobligatori.gif\"De moment celebrem la desaparicio del tan enguiscador com inutil “Servei d´Ensenyaments en Valenciá”(catalenciá) , mes paregut a un komisariat-a-la-soviet  per a la defensa del catalaní  que a la verdadera defensa de la LLENGUA VALENCIANA.
Lo correcte seria  fer un referendum entre pares per a vore quin horari de distribucio lingüística preferixen per als seus fills. Pero aixo seria lo propi d´una DEMOCRACIA avançada.
I ací , de moment, DICTATOCRACIA de GRUPS MINORITARIS.
I el poble, a engolir .
\"http://www.teresafreedom.com//images/articles/trilinguismo/escola

TRILINGÜISME “normalitzador”…

AVL, FONT de MORA y   TRILINGÜISME  “normalitzador” …

\"http://www.teresafreedom.com//images/articles/trilinguismo/CHILDREN.triling..JPG\"Se nota que la político-presidenta de la AVL (=Academia antiValenciana de la Lengua), Ascensión Figueres, no sabe lo que dice cuando afirma : “El trilinguismo es un paso más hacia la normalización lingüística”. El  idiotismo lingüístico “normalització”  siempre nos ha producido pavor a los valencianos pues, gracias a los denodados esfuerzos  “unificadores”  de Ascensión, ha sido siempre  sinónimo  de imposición catalaní  via “bota i espadón” docente . ¿Qué se va a “normalitzar” ahora? …
Por supuesto, que una persona, de su leve categoría  intelectual,  a la que siempre le ha importado un pufo la defensa de nuestra HISTÓRICA LENGUA VALENCIANA y que , con su coro de  catalanoakadémicos-AVL,  ha hecho infinitos esfuerzos para su SUPLANTACIÓN por “el infame e infecto dialecte barceloní”, una persona así, repito, solo puede merecer el más absoluto  ninguneo y reprobación por el maltratado Poble Valencia, harto ya de tanta insultante  politiquería  infecta.                                                      /…..

Read more… →