RUFIANISME LINGÜÍSTIC, COLPISME ANTICONSTITUCIONAL

RUFIANISME  LINGÜÍSTIC, COLPISME ANTICONSTITUCIONAL

(versió bilingüe )

Fent  paralelismes  historics,  cada vegada entenem  millor  el trencament de la legalitat  republicana  que va fer  l\’esquerra  espanyola   i el nazionalisme català en  la seua  Revolució  subversiva d\’Octubre de  1934 , i la seua  vena antidemocratica . La seua innata  genetica colpista li aflora  a borbollons  : es intemporal  i constant.
L\’antidemocratic menyspreu per la Sentencia del Suprem  manifestat  ara  pel  Tripartit Català qu´els  obliga a “respectar el dret dels chiquets a rebre ensenyança en la seua llengua habitual” i que , segons el Tripartit, “no compliran”  , eixe menyspreu  eixemplifica, una vegada mes,  la “genetica colpista”  de l\’esquerra espanyola/catalana  i certifica  quant lluny estan els seus partits   de voler consolidar,  en el nostre malparat país,  una democracia A L´EUROPEA .
I, de nou, em ve a la memoria la  filosofia popular que s\’amagava   darrere d\’aquell   conegut grafitti  que vaig llegir  escrit  en un dels carrers de Barcelona no fa molt: “Els nostres  en angles i castella; els vostres, en català . Aixina, el dia de dema, els nostres manaran sobre els vostres.  Firmat :  els poliquets  del Tripartit  Catalá”  …. 

La filofilosofia d´estos politiquets  no es  una atra  que la de crear  una gran massa  de  pobrets desheretats ,  emburrits  en la immersio didactica del  “infame i infecte dialecte barceloní”(=neo_ctalaní) e  incapaços d e comunicar-se en l\’exterior   internacional  perque “els  politiquets catalanescs”  els han  negat  la llibertat de triar  en quina llengua   volen rebre la seua educacio basica …..
Els efectes devastadors de la totalitaria política del MONOLINGÜISME-feixista  en Catalunya queda  traduïda en eixe 60% del fracas escolar concentrat  en el  anomenat “cinturó roig” de la Barcelona-immigrant  i en eixe 40% de chavals barcelonís  que, segons “Escola Espanyola”,  ni tan sols  obtenen el certificat de l\’ESO  .
Fracas ,casualment , localisat  en  els barris a on es concentren eixos quasi tres milions de charnegos i maquetos andalusos, extremenys i murcians  que tenen l\’espanyol per llengua materna i per als que la imposició del dialecte barceloní (=neo_catalaní) en el seu aprenentage es una pesada llosa que els porta al mon del treball en una baixa qualificació  i els condena a l´analfabetisme mes sectari .
I mentrestant …. , com  diu eixe lluminós graffiti,  els fills d\’eixa esquerrona-rockefeller catalaní    aniran formant-se en anglés i en espanyol per a sobreeixir com casta dirigent  que tindra als atres, als incultes  i fracassats charnegos ,  com a  ciutadans de tercera  …
En esta subcategoria   de subdits charnegos,  analfabetisats en   el “infame i infecte dialecte barceloní”,   quedem tambe englobats els ciutadans del Regne,  els VALENCIANS,  gracies  a l\’antidemocratica genética  dels nostres traïdors politics  que van decidir,  un dia,  fer entreguisme  covart  creant  un monstruo totalitari : l\’AVL  (Akademia  antivalenciana de la Llengua panolla)  que  multiplicara   per  cents  i mils  eixos   “catalencianos  de 4a”,  emburrits en un “infame dialecte” ,  que anirà matant , any per  any, la nostra històrica LLENGUA VALENCIANA ….
La mono-bloc “normalitzacio lingüistica” , imposada per  l\’espadó i per la bota  als escolars catalans, es una antidemocràtica anormalitat, des de qualsevol punt de vista  jurídic i de mocratic.  
Pero, en el CAS VALENCIÀ, la situacio  es DOBLEMENT GREU  perque es pretén “uniformisar” als nostres pobres  chavals segons l\’hipotecat  disseny ideologic i alienígena   d\’uns “politiquets” travestits ,  que els volen  subdits servils d\’una ment autoritaria  i perversa :  la que els nega la seua capacitat   de triar  la seua LLENGUA MATERNA VALENCIANA  i, damunt, els instruïx  en  un “infame i infecte dialecte: el barceloní”(neo_catalaní)  .
Pur rufianisme lingüístic, pur colpisme anticonstitucional.

=============== (versión en español):

RUFIANISMO LINGÜÍSTICO, GOLPISMO CONSTITUCIONAL

Haciendo paralelismos históricos ,  cada vez entendemos  mejor  la violación de la legalidad  republicana  que hizo  la  izquierda española y el nazionalismo catalán , con  su  Revolución  subversiva de Octubre de  1934 , y  su talante antidemocrático . Su innata  genética golpista le aflora  a borbotones  : es intemporal  y constante. 
El antidemocrático desprecio por la Sentencia del Supremo  manifestado  ahora por el  Tripartito Catalán que le obliga a "respetar el derecho de los niños a recibir enseñanza en su lengua habitual" y que "no van a cumplir"  , ese desprecio  ejemplifica, una vez más,  la "genética golpista"  de la izquierda española  y certifica  cúan lejos están sus partidos   de querer aceptar,  en nuestro maltrecho país,  una democracia a la europea. 
Y, de nuevo, me viene a la memoria la  filosofía popular que se escondía   detrás de  aquel  conocido graffiti  que leí escrito  en una de las calles de Barcelona : "Los nuestros  en inglés y castellano; los vuestros, en catalán . Así, el día de mañana, los nuestros mandarán sobre los vuestros.  Firmado :  els poliquets  del Tripartit  Catalá"  ….  
La filosofia de" aquests politiquets" no es  otra  que la de crear  una gran masa  de  pobres desheredados ,  emburrecidos  en la inmersión didáctica del  "infame e infecto dialecto barceloní " e  incapaces d e comunicarse con el exterior   internacional  porque "els  politiquets catalanescs"  les han  negado  la libertad de elegir  en qué lengua   quieren recibir su educación básica …..
Los efectos devastadores de la totalitaria política del MONOLINGÜISMO-fascista  en Cataluña queda  traducida en ese 60% del fracaso escolar concentrado  en el llamado "cinturón rojo" de la Barcelona-inmigrante  y en ese 40% de chavales barcelonís  que, según "Escuela Española",  ni siquiera  obtienen el certificado de la ESO.
Fracaso ,casualmente , localizado  en  los barrios donde se concentran esos casi tres millones de charnegos y maquetos andaluces, extremeños y murcianos  que tienen el español por lengua materna y para quienes la imposición del dialecto barceloní (=neo_catalaní) en su aprendizaje es una pesada losa que los lleva al mundo del trabajo con una baja cualificación  y les condena al analfabetismo más sectario .
Y mientras tanto …. , como  reza ese luminoso graffiti, los hijos de esa izquierdona-rockefeller catalaní    irán formándose en inglés y en español para descollar como casta dirigente  que tendrá a los otros, a los incultos  y fracasados charnegos ,  como  ciudadanos tercerones . 
En esta sub-categoría   de súbditos charnegos,  analfabetizados en   el "infame e infecto dialecto barceloní",   quedamos también englobados los ciudadanos del Regne,  los valencianos,  gracias  al antidemocrático talante  de nuestros traidores políticos  que decidieron  un día hacer entreguismo  cobarde  creando  un engendro totalitario , la AVL  (Akademia  antiValenciana de la Lengua panocha)  que  multiplicará por  cientos  y miles  esos   "catalencianos  de 4ª",  emburrecidos en un "infame dialecte" ,  que irá matando , año a año, nuestra histórica LENGUA VALENCIANA ….
La mono-bloc "normalització lingüística" , impuesta por  el espadón y por la bota  a los escolares catalanes es una antidemocrática anormalidad, desde cualquier punto de vista  jurídico.   Pero en el caso valenciano la situación es DOBLEMENTE GRAVE  porque se pretende "uniformitzar" a nuestros pobres  chavales según el hipotecado  diseño ideológico y alienígena   de unos "politiquets" travestidos ,  que los quieren  súbditos serviles de una mente autoritaria  y perversa :  la que les niega  la capacidad   de elegir  su LENGUA MATERNA VALENCIANA  y, encima, los instruye  en  un "infame e infecte dialecte: el barceloní (=neo_catalaní)"  . 
Puro rufianismo lingüístico, puro golpismo anticonstitucional.