MANIFESTACIÓ en MALLORCA

“FEIXISTES , NO!, CATALÀ , SÍ!”..o…
 …els chillóns-“panolis-útils” del neofascisme català.

Albixeres!…per fi , al fi nostres benvolguts veïns  mallorquins (ara denominats “baleàrics”)  comencen a despertar del seu soporífer somni  i s´espolsen  la modorra  lingüística qu´els  esta  devorant  des de fa ya quasi mig segle : parlem d\’eixa exitosa manifestació del dissabte passat 30 de maig del 2009 en  Mallorca (mes de 30.000  participants)  contra la pesta  catalanesca   qu´els porta imposant el “infame i infecte dialecte barceloni” des de que  aquell "iluminat cunsellé” mallorquí , Conrado de Villalonga  – tan agraf en Lingüística , com l\’analfabet Pompeu Fabra-   va decidir, despres d\’una nit de malsomni , que lo que es parlava en les Illes Balears i,  perque ho manava ell ,  no era la historica llengua   mallorquina   sino el  NEOcatalaní fabrino .
\"Mallorca3.jpg\" Vaja estafa perpetrada  contra la milenaria  historia d\’un poble i  contra els fonaments d\’una vetusta  llengua mallorquina  que seria SUPLANTADA  per un infame dialecte fabrino d\’orige PROVENÇAL.

Va ser en aquell  llastimos dia en que vaig llegir, publicat per El Mundo/el Dia de Balears (19.05.2002)  este sortilegi fabulador  de l\’iluminat “cunsellé” mallorquí quan vaig entendre clarament que aquelles famoses paraules del nazi_catalaniste , admirador del II Reich, Prat de la Riba: “ L\’imperialisme és fill natural del nazionalisme : quan este es troba, exultant dins de les seues fronteres ,es desborda inundant les terres veïnes “, aquelles paraules,  s\’havien fet realitat en Balears perque la pesta epidemica els  havia  infectat ..
Va ser llavors quan vaig entendre a les clares que el complot expansionista dissenyat per Prat de la Riba  contra mallorquins i  valencians   ya estava  en marcha,  que tindria al panocho barceloní com a arma  adoctrinadora //de la ideologia del  neo-Imperio.CAT  i que  anava a convertir-nos a valencians i baleàrics en els panolis-utils   de tan  delirant negoci…
Els milions i milions de pessetes/euros  invertits pel  fascisme nazionalista català  per a crear  “tridors i venuts”  dins del Regne de Mallorca  com ho varen fer en el Regne de Valencia des de principi del sigle XX, està arreplegat , des de  l\’any 1978,  en aquella entrevista de la revista SOM (2.11.1978)  en Jaime Martorell, President del Circle Cultural Mallorquí a on denunciava:
“Yo em vaig donar  compte que des de Catalunya ens arribaven  tonellades de propaganda del català , que no tenien una atra finalitat que borrar les diferencies entre la nostra forma de parlar i la seua. .. Les emissores de radio reben gratuïtament cintes gravades en català  .N´hi ha  professors que pel seu compte i risc han obligat  als xiquets a comprar un determinat llibre per a aprendre el  català ..”..” Els intelectuals estan fent el joc als pancatalanistes  pels beneficis que d\’ells reben i la seua actitud nomes servix per a confondre al poble … contínuament  fan viagets a Catalunya i, de tant en quant, cau una beca i ara, si s\’implanta l\’obligatorietat del  català  els nous llibres es confeccionaran en Catalunya i aço reportarà unes ganacies fabuloses . Ademés, cal tindre en compte que estos senyors han estudiat la seua carrera en Barcelona  i allí els han inculcat l\’amor pel català . I … mai havia imaginat que els agradara  tant els diners . Reben honors, han tingut i tenen beneficis i a canvi es veuen obligats a defendre lo que els manen” .
Des d\’eixes reflexions han transcorregut  31 anys  i en eixe temps hem contemplat la VENDA de la DIGNITAT del POBLE  MALLORQUÍ  per un plat de llentilles  d\’estos “pseudo INTELECTUALS TRAIDORS i VENUTS”  que no coneixen mes ideologia que la de la “bojaca”. Estómacs agraïts   dels quals la degradada “saviduria científica” queda  reduïda  a eixa “d´escudella i ganyote”  que  els apesebra i els degrada.
I , mentrestant, com passa ací en Valencia,  continua creixent en Mallorca  la imposició,  per la bota i per l\’espadó fasciste, d\’eixe “infame i infecte dialecte barceloni” fabricat per un  illetrat químic Pompeu Fabra  que va ser la burla i escarni dels mes prestigiosos lingüistes i romanistes  del moment (Menéndez Pidal, Unamuno , Pierre Fouché, Kaufman , Fullana, etc… )
Els esquirols-chillons que varen voler rebentar  la manifestació  als crits de “Feixistes , no!, català , sí!” continuen sent eixos  “panolis útils” , traïdors i venuts , comparsa  pagada  d\’eixe NEOfascisme català  tan vells i tan senils  com aquells de fa més de 30 anys.
Per cert, el “cunsellé” Conrado de Villalonga, despres de la seua servil gesta,   va passar a la Direcció de  “La Caixa” .
Roma sí que paga als nostres “traïdor i venuts”. Els seus lleals.
(font:"Lengua Valenciana, una lengua suplantada". Mª Teresa Puerto Ferre. Diputación de Valencia.2006)

\"Mallorca.L

======

1. Resposta a ALQUERIA :
Hi, Alqueria! :
Moltes gracies per la teua llealtat i amables paraules.Son molt d´agrair.
 Els politiquets espanyols (sobre tot l´esquerra i la casta FEUDAL nazionalista ) son d´un primitivisme TROGLODITA i d´un analfabetisme PLANETARI … i, lo que es pijor,  CAREIXEN de cultura DEMOCRATICA .
La seua genetica  es fer FASCISTONAZIONALISME  totalitari . I, ademés , practicar la “IDEOLOGÍA de la BOJACA” : el  negoci editorial catalaní  arriba a 53.000 millons de pesetes /any (en textos, lecturetes, diccionaris, enciclopedies, etc..etc que nos estan invadint  )  i  la LLENGUA  juga  un paper CLAU perque es el element d´adoctrinament e imposició d´unes  idees  fascistes i d´una Kultureta alienígena com la catalaní (producte de cienciaficció i barbarie histórica) .
Els “valenciaets panolis”  (=tontos útiles , segons Lenin)  que caiguen en este fos/pou d´analfabetisme (i els instituts estan plens d´ells )  serán  els futurs dinamiteros  de la nostra histórica Llengua Valenciana, del nostre historic Reyne de Valencia  y de la nostra cultura .
El panorama educatiu es desolador .