“GARCIA-MOYA: CIENTIFISME ARTESÁ de la LLENGUA VALENCIANA”

“GARCIA-MOYA: cientifisme artesá de la LLENGUA VALENCIANA”

DOS JOYES PER AL CIENTIFISME INTERNACIONAL:
                                            DHIVAM
( “Diccionari Historic de l\’Idioma Valenciá Modern”(tomo I)  i APENDIX (tomo II) de Ricart Garcia Moya )
\"DHIVAM.2.jpg\"

Fa ara uns tres anys  l\’obsoleta , huitcentista, desfasada  e  inútil  AVL (Academia  antiValenciana  de la Llengua panolla) publicava   un alficos de “Diccionari Ortografic i de Pronunciació del Valencià” (AVL.2006) , eliminant de la portada  l\’expressió “Llengua Valenciana” . El llibrot era  una mala imitació  d\’idiotismes lèxics, barcelonismes bombardos, barbarismes lingüístics ,  galicismes  alienígenes  i arcaismes obsolets  ,  apadrinats,  tots, pel  privadíssim  Institut d´Estudis Catalans, padre-padrone de tan  descorfollat producte.
Per descontat que tan  alienígena obra no justificava , per a res, eixa onerosa soldada  de 12 milions/any de les antigues pessetes (+ pilla-pillas afegits )  que cada u dels seus policoakadémics  s´enbojaca  pera  fabricar ……  ¿idiotismes lingüistics?  ¿barcelonismes  bombardos?  ¿o  simplement fum?  . El obsolet  diccionari es una real afronta  i el dineral que va costar  es un atre desbarat mes  de l\’habitual escalada de balafiament-lingüístic  que estem patint  els valencians.
Front  a  tota esta  llau de fem lingüístic , front a tant d\’entreguisme fluíx  i  covart cap als acomplexats veïns del nord ,  acaba d\’eixir eixa 2a part de  l\’obra mestra  del LÈXIC VALENCIÀ MODERN : el DHIVAM  = Diccionari Historic de l\’Idioma Valencià Modern (tom I,) i l\’Apendix – DHIVAM  (tom II)  de l\’ilustre investigador  regnícola Ricart Garcia  Moya : ), dos autentiques joyes per al CIENTIFISME internacional .

I  veent la dimensió i categoría de l´obra a qualsevol   li entren ganes de fer-li un monument gegantí a este artesá de la LLENGUA VALENCIANA, el catedràtic Ricart García Moya, que, en infinita paciencia i un merit tan increïble   com titanic , ha realisat la codificació  lexica de  l\’IDIOMA VALENCIÀ MODERN  , contextualisat  en millers i  millers  d\’eixemples literaris   al llarg i ample d\’eixos dos tomos “fets pera valencians  que, amparats  en fortalea de  documentació y treball, seguixen la Batalla de Valencia contra …
– cleptómans lléxics  que mos amaitinen paraules pera engabiarles en diccionaris catalans ;
– o contra terroristes llingüistics que fan cámbis  morfológics , sintáctics o semántics   pera afonarmos com a poble singularisat del castellá i del catalá 
– contra mordifuigs arbelloners que, ahon la documentació diu “valencians”, ells transcriuen “levantinos “ o “cataláns”.
– contra buderons manifesers de la Universitat , Instituts, Escoles, Generalitata, Sidicats baldraguers, etc… que transcriuen “levante” o “pais valencià” d´ahon la documentació diu Reyne o Regne de Valencia ..
– contra fardachos cegallipes que, ahon la documentació diu que está escrit en
llengua o idima valenciá , ells veuen catalá; per eixemple el taperot de la COPE-F.J. Losantos-, asobint  asbrama que la documentació del Archiu de la Corona de Aragó  está en castellá i catalá, cuan yo mateix vaig escorcollar y tráure a llum escrits de la Chancillería Real ahon es llix que estaven “ en LLENGUA VALENCIANA” ..
– contra caldosos intelectuals de cudolar , que calechant com els titos y  fingint conei-
ximent cult del idioma asolten safanories catalaneres deprengudes escoltant a la cachillá cucá  en colegues y  TVV (Canal 9, Punt 2..)
– contra la rabena de politics sanguangos  que, en cales de mosatros , catalanisen
valencians ..
– En fi, contra els ahuleos babélics (per alló de la “Confusio linguarum” ) . N´hia una grapallá y fan més mal que pedregá en fraular, esguitanmos  rahonamentes de cartó y pallorfa ampomats de la filla o fill , mestres catalaners; o del chiquet escagarrusat per inmersors (algú d´estos  carcamals aplega a fer sonits com el Renoc d´Aixátiva, Raimon , raere un curset  de “normalitzat”  aixeringat  per mandons con Herrero, de l´Academia d´Ascensió)  .
El botiquí llingüistic d´esta chomskyana vellea oferix curatot del IEC pera totes les enfermetats del idioma valenciá . El sambori babelic d´estos farols estamordits esclata en colaboracions de llibrets y articuls ahon asolten cagarraes  catalaneres dignes d el Petoné del Ter .
En prosa endenyá de barbarismes  escriuen , per eixemple, el femení “dues”, l´andaluso y catalá “belleza” .., l´adbérvit  “avui” y tota la retafila de chanques morfologiques dels tiracordes  del IEC: ramader, amb, jo, tipus, diada, a més a més, tarda, etc..etc..
¡La Maredeu y Sent Rorro mos ampare dels camastrons babelics!.
Aixina que .., torne a diro, oferixc el DHIVAM als valencians que encara bosen als catalaners  que mos boneguen . Y ningú columbre en els meues aldeyes  punches independentistes .., ni ensómits de grandees chovinistes .
Asoles , ¡ay! , som acovilats valencians sanc d´horchata , bufarres, cagarrites y aislats , enguiscats  entre mosatros y tan alicaiguts que mos furten dasta el gentilici .
El Idioma Valencia, gracies a uns y atres está en perill d´extinció, ¡ está pernoliat, mort y soterrat!.”.
( tret del Prólec del APENDIX . “DICCIONARI HISTORIC del IDIOMA VALENCI´MODERN.” Edició a cónter del autor Ricart Garcia Moya. Elig , Reyne de Valencia. 2009. ISBN 978-84-612-7057-6 )
El DHIVAM (tomos I i II)  es una ferramenta  lingüística  de primer orde ,  imprescindible  per al CIENTIFISME  INTERNACIONAL ; l\’obra  d\’un  artesá  exquisit  que immortalisa  la llabor callada d\’un professional  regnícola  de gran calibre : un “free lance”, rabiosament independent, que els valencians indolents  NO ES MEREIXEN.
(Librerias Paris-Valencia)

========= RESPOSTA a COMENTARIS :

 

Resposta a Alqueria:
Efectivament, parlem d´un negoci  INMORAL de més de 50.000 millons de les antigües pessetes/any,  montat per la CASTA EDITORA catalaní  (llibres de text, lecturetes, diccionaris,  enciclopedies, , revistes, etc.., etc..)  que s´en van en llocs de treball, subvencións i  riquea pera Catalonia  … I els  pares valencianets panolis …, en conte de rebelar-se  i  tornar-se “objetors  radicals del catalanufo”i dels barbarismes historics  allí escrits ,  continúen comprant  llibres als seus fills  , adoctrinats  i  entrenats   cap  a la seua reconversió  en “subdits-payesus-de –remensa”.
Qué indignitat!