LENGUA VALENCIANA, académicamente, PATUÉS BARCELONÍ

Uncategorized

LLENGUA VALENCIANA, academicament, `PATUÉS BARCELONÍ´ .

SENTENCIA PREVARICADORA?

(VERSIÓN ESPAÑOLA a CONTINUACIÓN)

http://www.teresafreedom.com/images/articles/jueces.lv/Si bwana.big.jpgLa recent sentencia(10.05.12) del Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana rebujant l’idiotisme lingüístic “país valencia´” per a la CV pero acceptant el barbarisme lingüístic “llengua catalana” en els Estatuts de la Univ. Jaume I de Castelló em porta a la memoria aquella atra manipulada sentencia (29.04.97) del Tribunal Constitucional que autorisava ya el “terme catala per a l’ambit universitari valencia”…

Esta clar que esta ultima sentencia del TSJCV es vicaria de la del Constitucional i es recolza en aquella anterior que, repetisc, va ser un AUTENTICA ESTAFA i un gol de matute contra la LLENGUA VALENCIANA, “dissenyat” i comes pels JUGES CATALANS de CIU , Carlos Viver Pi-Sunyer i Tomas Vives Anton. dos juges “al-dente” que la barretina catalana de Pujol i el seu Bloc de Progres es van afanyar en colocar en el Constitucional durant el treceni mes corrupte mai vist per les democracies europees contemporanies: el del Felipato Gonzalezco.

http://www.teresafreedom.com//images/articles/jueces.lv/Filolog.CAT.Sentencias falsas.jpgLa nominació d’aquells politiqueros juges del “Tercer i Quart Torn” pel corrupte dedete de la política (no per oposició guanyada) , li va permetre a Pujol, en aquells dies assegurar en el Constitucional als seus “juges-favorits” que li garantirien les sentencies futures contra la LLEGUA VALENCIANA i a favor del neocatalani (=dialecte barceloní). Com la que acabem de vore.

En aquella primera traïdora sentencia , tot es va fer per a deixar les coses "lligades i ben lligades…" al gust del viceconsol de tots els imperis, el virreyecito Jordi Pujol . Els ara obedients juges, s’han limitat a copiar l’anterior (presunta prevaricadora) sentencia. I es prevaricadora perque es va fallar sabent que lo que s’estava sentenciant era un atemptat contra el nou Estatut d’Autonomia de Valencia que , en l’articul 6.2 diu clarament : “L’Idioma Valencia es l’oficial de la Comunitat de Valencia”.

I l’Idioma Valencià, academicament, es LLENGUA VALENCIANA i esta molt per damunt del “patués barceloní”, sense pedigrí historic i que ara es denominat `lengua catalana´ per real decret polític (1906).

L’atre idiotisme lingüístic :"ambit lingüístic català”, autorisat en la sentencia, es tan fals i ilegal com el de “país valencia” perque els juges , faltats de coneixements lingüístics, claudiquen davant d’un producte inventat per la maligna i totalitaria ambicio del “Establishment” nazionalista catala que nomes vol aniquilar, per absorcio i extincio, a la nostra historica LLENGUA VALENCIANA .

I es en este punt quan entra la prevaricacio COMPLICE de la Generalitat Valenciana i de la seua alienígena AVL per no plantar cara a l’OBSOLET DOGMATISME ANTIDEMOCRATIC d’uns claustrals universitaris que treballen contra els dictats de la Lingüística Moderna i al servici dels interessos monetaris i ideologics d’una entitat PRIVADA-Institut d´Estudis Catalans- i de la seua franquicia subvencionada, Institut Interuniversitari de Filologia Catalana.

Pero hi ha algo un poc mes greu inclús. La Generalitat i la AVL no sols NO servixen per a l’objectiu que ordena la nostra Carta Magna: la defensa de l’Idioma Valencia , sino que violen, a posta, la Llei de la Comunitat Valenciana, consentint la suplantacio de la LLENGUA VALENCIANA pel “patués barceloní”, i a eixe delicte se l’anomena PRE-VA-RI-CA-CIÓ. I en la negació de la seua defensa, (en aixo es va basar la sentencia del Constitucional) ,s´ incita als juges a sentenciar una falsedat : acceptar lo de l’antidemocratic i inventat “ambit lingüístic catala” .

El neocatala(=dialecte barceloni) pertany, com ya està establit per les 29 definicions dels millors lingüistes i historiadors , nacionals i internacionals :
29 DEFINICIONES del DIALECTO CATALAN :

http://www.teresafreedom.com/modules.php?name=News&file=article&sid=444.

pertany, repetisc, al “ambit lingüístic PROVENÇAL” al que NO correspon la nostra historica LLENGUA VALENCIANA que, des dels seus orígens, ha tingut la seua propia dinamica evolutiva , aliena a la provençal i que la va consagrar com a Primogenita de totes les Llengües Romaniques Llatines en un Segle i Mig d’Or Literari. L’unica cosa en comu en el “ambit romanístic” es la mare : el LLATÍ.

No reconeixer este fet, es indigencia o covardia intelectual i consagrar aixo en una sentencia falsa , a posta, es PRE-VA-RI-CA-CIÓ.

Qui defen la Llei en Valencia? . Per lo que s’ha vist , NINGÚ.

www.teresafreedom.com

 

============ VERSION En ESPAÑOL :

http://www.teresafreedom.com/images/articles/jueces.lv/Si bwana.big.jpgLENGUA VALENCIANA, academicamente, PATUES BARCELONÍ
¿SENTENCIA PREVARICADORA?

La reciente sentencia(10.05.12) Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana rechazando el idiotismo lingüístico “pais valencia´” para la CV pero aceptando el barbarismo lingüístico “lengua catalana” en los Estatutos de la Univ. Jaime I de Castellón me trae a la memoria aquella otra manipulada sentencia (29.04.97) del Tribunal Constitucional que autorizaba ya el “término catalán para el ámbito universitario valenciano” .

Está claro que esta última sentencia del TSJCV es vicaria de la del Constitucional y se apoya en aquella anterior que, repito, fue un AUTÉNTICO TIMO y un gol de matute contra la LENGUA VALENCIANA, “diseñado” y acometido por los JUECES CATALANES de Convergencia i Unió, Carlos Viver Pi-Sunyer y Tomás Vives Antón. Dos jueces “al dente” que la barretina catalana de Pujol y su Bloc de Progrés se apresuraron a colocar en el Constitucional durante el trecenio más corrupto jamás visto por las democracias europeas contemporáneas: el del Felipato Gonzalezco.

La nominación de aquellos politiqueros jueces del “Tercer y Cuarto Turno” por el corrupto dedete de la política (no por oposición ganada) , le permitió a Pujol, en aquellos días asegurar en el Constitucional a sus “jueces-validos”  que le garantizarían las viciadas sentencias futuras contra la LEGUA VALENCIANA y a favor del neocatalani(=dialecte barceloní). Como la que acabamos de ver.

En aquella primera traidora sentencia , todo se hizo para dejar las cosas "atadas y bien atadas…" al gusto del vicecónsul de todos los imperios, el  virreyecito Jordi Pujol .  Los  ahora obedientes jueces, se han limitado a copiar la anterior (prevaricadora) sentencia. Y es prevaricadora porque se falló a sabiendas de que lo que se estaba sentenciando era un atentado contra el nuevo Estatut de Autonomía de Valencia que , en su artículo 6.2 dice claramente : “El Idioma Valenciano es el oficial de la Comunidad de Valencia”. Y el Idioma Valenciano, académicamente, es LENGUA VALENCIANA y está muy por encima del “patués barceloní”, carente de pedigrí  histórico y que ahora es denominado `lengua catalana´ por real decreto político (1906).

El otro idiotismo lingüístico :"ámbito lingüístico catalán”, autorizado en la sentencia,  es tan falso e ilegal como el de “pais valencia” porque los jueces , carentes de conocimientos lingüísticos,  claudican ante un  producto inventado por la enfermiza y totalitaria ambición del “Establishment” nazionalista catalán que solo quiere aniquilar, por absorción y extinción, a nuestra histórica LENGUA VALENCIANA .

Y es en este punto cuando entra la prevaricación CÓMPLICE de la Generalitat Valenciana y de su alienígena AVL  por no plantar cara al OBSOLETO DOGMATISMO  ANTIDEMOCRÁTICO  de unos claustrales universitarios que trabajan contra los dictados de la Lingüística Moderna y al servicio de los intereses monetarios e ideológicos de una entidad PRIVADA-Institut d´Estudis Catalans- y de su franquicia subsidiada Institut Interuniversitari  de Filología Catalana.

Pero hay algo más grave aun. Generalitat y AVL no solo NO sirven para el objetivo que ordena  nuestra Carta Magna: la defensa del Idioma Valenciano , sino que violan, a sabiendas, la Ley de la Comunidad Valenciana, consintiendo  la suplantación  de la LENGUA VALENCIANA  por el “patués barceloní”, y a ese delito se le llama PRE-VA-RI-CA-CIÓN. Y con la negación de su defensa, (en eso se basó la 1ª sentencia del Constitucional) , incitan a los jueces a sentenciar una falsedad : lo del antidemocrático  e inventado “ámbito lingüístico catalán” .

El neocatalán(=dialecto barceloni) pertenece, como ya está  establecido por  las 29 definiciones de los mejores lingüistas e historiadores , nacionales e internacionales  :
29 DEFINICIONES del DIALECTO CATALAN :
http://www.teresafreedom.com/modules.php?name=News&file=article&sid=444

pertenece, repito,  al “ámbito lingüístico PROVENZAL” al que NO corresponde  nuestra histórica LENGUA VALENCIANA que, desde sus orígenes, ha tenido su propia dinámica evolutiva , ajena a la provenzal y que la consagró como  Primogénita de todas las Lengua Románicas Latinas con un Siglo y Medio de Oro Literario. Lo  único en común con el “ámbito romanístico” es la madre : el LATÍN.

No reconocer este hecho,  es indigencia o cobardía  intelectual y consagrarlo en una sentencia falsa , a sabiendas, es PRE-VA-RI-CA-CIÓN.

¿Quién defiende la Ley en Valencia? . Por lo visto , NADIE.

 www.teresafreedom.com