La sal.lus infirmorum del barceloní pompeufabrí

Uncategorized

La sal.lus infirmorum del barceloní pompeufabrí

(articul bilingüe: versió espanyola a continució )

http://www.teresafreedom.com//images/articles/sal.lus/5.CUATRIBARRADA.juan palomo.JPGhttp://www.teresafreedom.com//images/articles/sal.lus/3.Si bwana.big.JPGHem quedat  enlluernats per   la `suma saviesa´ del sal.lus infirmorum (dels infectats del barceloní-fabrí),  autor de panfletets com :” L´eminent ´politòleg´ i ´neofilòleg´ valencià senyor Garcia”.Sal.lus Herrero (LVemv.23.5.12) . Aci tenim  tot un classic eixemple  del torrent d´ilustració flológica dels  professorets-LRU  que "adornen" la relubrant  cantera del a Universitat Catalenciana de VLC ….

1.Cal recordar als jovens universitaris que els professors-LRU, producte de la Ley Reforma Universitaria del PSOE .1983, varem omplir les universitats espanyoles (i la nostra en particular) de MEDIOCRITATS CONSAGRADES i d´ amiguets doblegats al DOGMA CATALANERO del “Sí-bwana, mi amo”. Eixa filologia catalenciana   está desprestigiada i mal reconeguda en les  universitat romanística de rigor i prestigi perque ya coneixen , de sobra, lo de las REDES CLIENTELARES FIDELIZADAS : en  Google teniu l´explicació aclaratoria …

¿TIMO-CIENTIFISME PANCA?¿O CÁTEDRAS JUAN-PALOMO…? ]                             

I aci teniu el meu articul (LEVANTE emv. 25.05.2012 ) en resposta al Mr lumbreritas de la            timollengua-fabrina :                                                                                                                                      

“La sal.lus infirmorum del barceloní pompeufabrí”.

http://www.teresafreedom.com//images/articles/sal.lus/4.universidades juan_palomo.low.GIFL’excelsa decrepitut  de la filologia catalenciana que bamboleja per  les aules  de la Universitat-Estudi  em va quedar mes que evident en el 26e CONGRÉS INTERNACIONAL de LINGÜÍSTICA I FILOLÒGIA ROMANIQUES. VALENCIA  2010. Allí va quedar cantada la seua quasi extincio, en breu, perque  tan sols DOS  universitats espanyoles  inclouen la Romanística  en els seus programes d’estudi: Salamanca  i Barcelona ; i esta última  centrada en  estudis medievals que  aprofundixen en el treball  prioritari dels CLÀSSICS VALENCIANS (s.XV i XVI) i proto-romances  medievals del Regne de Valencia . El seu objectiu aci ? : continuar arramblant en  els nostres autors literaris del Segle d’Or Valencia. Aixina el nacionalcatalanisme  podra  continuar inventant-se el  inexistent “background” d´eixa llengua que mai varen tindre i sempre varen envejar: la desijada LLENGUA VALENCIANA.

Perque resulta que allí, en la Marca Hispanica franc-catalana (s. XII i XIII), com afirmen els millors lingüistes de la Romanistica , només es  parlaven DIALECTES PROVENÇALS; aixína ho definia el filolec alema  Christian Frederic Díez  -Pare de la Romanistica- (“el Provençal s’esten particularment  per Catalunya” ("Grammaire des Langues Romaniques”. Paris.1874.) “Alvernes, gasco, PROVENÇAL , llenguadocia son dialectes romances”) quan inaugurava en 1836 els primers passos de la Lingüística Comparada.

 I com afirmava  el filolec romanista catala Martí de Riquer en la seua  “Historia de la Literatura Catalana”.1964 : “La literatura trobadoresca , en el seu prop sentit ,  es l´escrita en llengua  PROVENÇAL” ..“Els primers poetes catalans de personalitat determinada i nom conegut que escriviren en una  llengua romànica  ho feren en PROVENÇAL … “   (segles XII i XIII ) , (p. 21).

I com va proclamar en 1952 el filolec i lingüista catala Antoni Badia Margarit, ex-rector de la Universitat de Barcelona, en la seua   “Gramatica Historica Catalana”: “No es el catala una llengua romanica que sempre haja estat entre les llengües en personalitat propia: tot al contrari, era considerat com una varietat dialectal de la LLENGUA PROVENÇAL, i nomes des de fa relativament poc, ha mereixcut la categoria de llengua neollatina independent” ( "Gramàtica Històrica Catalana " . 1952).

Qu´eixos DIALECTES PROVENÇALS del proto-catalaní , en les seues  primeres fonts escrites,   tingueren poc que vore   en la “parla romanç mossarap” del Regne de Valencia,  esta reconegut per dotzenes de prestigiosos lingüistes del mon mundial ( llegir en Google :

NEOCATALANÍ = DIALECTE BARCELONI.

29 DEFINICIONES del DIALECTO CATALAN :

http://www.teresafreedom.com/modules.php?name=News&file=article&sid=444

 http://www.teresafreedom.com//images/articles/sal.lus/1.BATLLORI.vlc NO dialecto.both.JPG                                                                                                                   Em ve a la memoria el  filolec (ara convers catalenciá ) Germá Colon en la seua obreta  "El Valenciano" (1953) : "es sabido que la lengua de aquellos moros que quedaron en Valencia no era ya el árabe, sino un habla neolatina, y es evidente que ese romance no pudo inmediatamente ser suplantado” …

Encara que ….. , en realitat, G.Colom no fea mes que reconeixer, en eixa obreta, lo que, des de fa ya quasi deu segles,  han proclamat els nostres CLASSICS VALENCIANS i autors genuïns en els seus  centenars i millers de cites en prolegs i colofons : “Estic escribint en la meua materna LLENGUA VALENCIANA”(mai catalana) (“Cronologia Historica de la Llengua Valenciana”.T. Puerto.Diputacio de Valencia.2007) .

http://www.teresafreedom.com//images/articles/sal.lus/2.consignasLV1..pngL’excelsa decrepitut de la romanistica catalenciana,  constatada en el 26e Congrés  de Romanística, em va quedar revalidada el passat dia 23 (LVemv) en  el pintoresc articul d’eixe “lleial amador de  les glories fabrines”…  un  tal Herrero i Gomar , sal.lus infirmorum  dels pobrets intoxicats pel  “dialecte pudent” que tan be va definir el filolec mallorquí Mossen Alcover: «dejectat com a repussai, com a morques, com a dialecte pudent, corromput, tirador i que no te per a on agafar-lo… un desbarat ferest no sols des  del punt de vista lingüístic, sino des del punt de vista polític”  = el neocatalaní-dialecte barceloní fabrí ……

El mateix que li vol robar a la nostra historica LLENGUA VALENCIANA el seu indiscutible  pedigrí de PRIMOGÈNITA  de  totes la llengues romaniques. 

 

====== Versio en espanyol :

“El Sal.lus infirmorum del barceloní pompeufabríno”

 

http://www.teresafreedom.com//images/articles/sal.lus/6.mentiras_politicos_mas.low.JPGLa excelsa decrepitud de la filología catalenciana que bambolea por  las aulas  de la Universitat-Estudi  me quedó más que evidente en el 26 CONGRESO INTERNACIÓNAL de LINGÜÍSTICA y FILOLOGIA ROMÁNICAS. VALENCIA  2010. Allí quedó cantada su casi extinción, en breve, pues  tan solo DOS  universidades españolas  incluyen la Romanística  en sus programas de estudio: Salamanca  y Barcelona ; y ésta última  centrada en  estudios medievales que  ahondan en el trabajo prioritario de los CLÁSICOS VALENCIANOS (s.XV y XVI) y  proto-romances  medievales del Reino de Valencia .¿Su objetivo aquí? : seguir arramblando con  nuestros autores literarios del Siglo de Oro Valenciano. Así. el nacionalcatalanismo puede continuar inventándose el  inexistente “background” de   esa lengua que nunca tuvieron y siempre envidiaron: la muy deseada LENGUA VALENCIANA.

Porque  resulta que allí, .. en la Marca Hispánica franco-catalana (s. XII y XIII), como afirman los mejores lingüistas , solo se hablaron DIALECTOS PROVENZALES; así lo definía el filólogo alemán Christian Frederic Díez  -Padre de la Romanistica- (“el Provenzal se extiende particularmente en Cataluña” ("Grammaire des Langues Romaniques”. Paris.1874.) “Alvernés, gascón, PROVENZAL , languedociano son dialectos romances”) cuando inauguraba en 1836 los primeros pasos de la Lingüística Comparada.

 Y como afirmaba  el filólogo romanista catalán Martí de Riquer en su “Historia de la Literatura Catalana”.1964 : “La literatura trobadoresca , en el seu prop sentit ,  és l´escrita en llengua  PROVENÇAL” ..“Els primers poetes cataláns de personalitat determinada i nom conegut que escriviren en una  llengua romànica  ho feren en PROVENÇAL … “   (segles XII y XIII ) , (pág. 21).

Y como proclamó en 1952 el filolec i lingüista catala Antoni Badia Margarit, ex-rector de la Universitat de Barcelona, en su  “Gramàtica Històrica Catalana”: “No es el catala una llengua románica que sempre haja estat entre les llengües en personalitat pròpia: tot al contrari, era considerat com una varietat dialectal de la LLENGUA PROVENÇAL, i només des de fa relativament poc, ha mereixcut la categoria de llengua neollatina independent” ( "Gramàtica Històrica Catalana " . 1952).

Que esos DIALECTOS PROVENZALES del proto-catalaní , en sus  primeras fuentes escritas,   poco/nada tuvieron que ver con la “parla romanç” mozárabe del Reino de Valencia  nos lo reconocen docenas de prestigiosos lingüistas del mundo mundial ( leer en Google :

 NEOCATALANÍ = DIALECTE BARCELONI.; 29 DEFINICIONES)

http://www.teresafreedom.com/modules.php?name=News&file=article&sid=444

 Me viene a la memoria el filolec (ahora converso catalenciano) Germá Colon en su obrita  “"El valenciano" (1953) : "es sabido que la lengua de aquellos moros que quedaron en Valencia no era ya el árabe, sino un habla neolatina, y es evidente que ese romance no pudo inmediatamente ser suplantado. Resulta, pues, casi inverosímil, aceptar esta rápida asimilación de la lengua catalana condicionada sólo por el hecho de la reconquista". Teniendo en cuenta, además, la GRAN MENTIRA  de la (inexistente) REPOBLACIÓN CATALANA…

Aunque, en realidad, G.Colón no hacía más que repetir en esa obrita lo que, desde hace ya más de diez siglos,  proclaman nuestros CLÁSICOS VALENCIANOS y autores genuinos en sus  centenares y miles de citas en prólogos y colofones : “Estic escribint en la meua materna LLENGUA VALENCIANA”(mai catalana) (“Cronología Histórica de la Llengua Valenciana”.Diputación de Valencia.2007) .

La excelsa decrepitud de la filologia  catalenciana,  constatada en el 26e Congrés  de Romanística, me quedó revalidada el pasado dia 23 (LVemv) con el pintoresco artículo de ese “lleial amador de les glories fabrines”…  el tal Herrero i Gomar , sal.lus infirmorum  de los pobres intoxicados por  “el dialecte pudent” que tan bien definió el filólogo mallorquín Mossen Alcover: «dejectat com a repussai, com a morques, com a dialecte pudent, corromput, tirador i que no te per a on agafarlo… un desbarat ferest no sols des del punt de vista lingüístic, sino des del punt de vista polític”  = el neocatalaní-dialecte barceloní fabrí ……

El mismo que le quiere robar a nuestra histórica LENGUA VALENCIANA su indiscutible  pedigrí de PRIMOGÉNITA  de  todas la lengua románicas. 

www.teresafreedom.com

=== ARTICULOS RELACIONADOS :

1. NEOCATALANÍ = DIALECTE BARCELONI.

29 DEFINICIONES del DIALECTO CATALAN :

http://www.teresafreedom.com/modules.php?name=News&file=article&sid=444

 

2. “Normes trileres del ´32 y calendaris-tocomocho”:

 

http://www.teresafreedom.com/modules.php?name=News&file=article&sid=436

 

http://www.teresafreedom.com//images/articles/sal.lus/4.universidades juan_palomo.low.GIF

3. TIMO-CIENTIFISME PANCA…?O CATEDRAS-JUAN-PALOMO?:

 

http://www.teresafreedom.com/modules.php?name=News&file=article&sid=417

 

 

4, 9 d�OCTUBRE : JAUME I y el ROMAN� VALENCI�.

 

http://www.teresafreedom.com/modules.php?name=News&file=article&sid=395

 

 

5.       CHARNEGOS, MAQUETOS y ESCLAVOS de la Catalunya Grand�

 

http://www.teresafreedom.com/modules.php?name=News&file=article&sid=394

 

 

  1. El catalan es un dialecto de la Lengua d´Oc :

http://www.teresafreedom.com/modules.php?name=News&file=article&sid=370