Cronologia històrica de la llengua valenciana

\"\"

ENTREVISTA en Mª Teresa Puerto .

"VALENCIA HUI"  (versió bilingüe en espanyol a continuació)

Archivat en Cultura Valenciana. 22.09.2007

Mª Teresa Puerto es autora i coordinadora del proyecte d´un del millor llibres en llengua valenciana del ultims temps. Dir que es una obra mestra no es ni molt manco exagerar. Te exactament 696 cites lliteraries, 513 págines luxoxament enquadernades. Son mes de 30 anys de documentació que fructifiquen ara en un llibre de credencials autentiques sobre la llengua valenciana.

"Cronologia històrica de la llengua valenciana".Diputación de Valencia.2007  (2º libro de Mª Teresa Puerto Ferre y colab. R.Garcia Moya , J.I. Culla)

 

El punt de partida d´esta segona part de la meua trilogia en marcha (el primer va ser “Lengua Valenciana, una lengua suplantada”.Diputación de VLC, 2006) arranca també del any 1972 , quan vaig asistir en el Aula Magna de la Universitat de VLC a la lliçó magistral del meu professor don Antonio Ubieto i a la cruel persecució del catalanisme totalitari contra la seua persona dins del claustre de la Universitat-Estudi (que va acabar en el seu exili a la Universitat de Zaragossa). A partir d´aquell moment vaig començar una “vendetta bibliográfica” per a la restauració moral de este gran professor, defensor del Regne de Valencia i en lluita contra de la mentira catalana. Vaig commençar a treballar en una triple vertent :
1. selecció de testimonis-denuncia de la greu situació d´extermini que estem patint els valencians en la universitat, en els instituts i en la escola per culpa del nazionalcatalanisme (eixe va ser el meu primer llibre);2. selecció de documents historics que serviren de “credencials” de la existencia histórica de la nostra llengua valenciana, molt particularment com arguments definitiuts per a convencer als meus manipulats alumnes (este es el meu segon llibre) ; i la 3ª (sorpresa) que será el tercer llibre que ya estic preparant. Estos tres llibres corresponen a la trilogia de conferencies que el Colectiu Fullana varem donar en abril 2005 en el paraninf de la Universitat Politécnica de Valencia i que el ex-President Giner, baix el seu patrocini, em va animar a trasformar en llibres.
 
Explique als nostres llectors com va eixir la idea de fer un llibre que recopila cites históriques sobre la llengua valenciana.

 Parlem del seu proyecte original.
Este segon projecte va ser presentat al President per a la seua aprobació el 4 d´abril de 2006 , quan el meu posterior colaborador era un perfecte descongut per a mi. Pertant no cal discutir de la paternitat ( en este cas, “maternitat”) del proyecte. El proyecte, presupost i disseny fou esclusivament meu (abril 2006) , gracies al President de la Diputació Fernando Giner . Tres mesos després (juny 2006) em varen presentar, a través de una amiga comú, al posible colaboraor qu´em va oferir el seu material que complementaba el meu. Vaig consultar en la Diputació la posibilitat d´ampliació i em varen dir que sí pero mantenint el meu presupost original.
El proyecte original meu presentat a la Diputació (abril,2006) contenía:1) una reflexió historic-lingüística ; 2) la reedició embellida de tres fonts: els 136 documents del llibre de Faus i Sabater (“Recopilación histórica..”.1994), 60 documents seleccionats de “El Crit de la Llengua” de Josep Alminyana i 54 facsimils sobre la llengua valenciana reeditats per Paris-Valencia; ademés de 361 cites históriques(136 de Faus +225cites meues ya recopilades en el meu primer llibre ,pág. 98-121) . Y 3) una selecció de lámines en motius valencians .
Les cifres economiques canten : el meu pressupost original cobría una 1ª edició mes amplia que la feta. Quan vaig presentar al editor el material a afegir (mantenint el mateix pressupost meu) l´edició hauria de reduirse 1/3 menys del meu proyecte original. Les finances donen la evidencia del pes de la posterior aportació del colaboraor front al meu proyecte. Lo que pasa es molt del seu material coincidía en el meu material seleccionat (bueno, en el material emprat dels autors avans mencionats) . De fet la maquetadora va tindre que treballar en els meus originals perque part del seu material estaba en power point i la maquetadora volía originals.
Per lo demés, tots els textes de reflexió lingüística son meus aixina com la selecció de les lámines , la bibliografía , el prolec i u dels dos colofós. Eixa es la “maternitat” del proyecte.
Servix també per a desmontar la tesis de que defendre una llengua valenciana distinta de la catalana es un fet cientific.
Yo no se per qué parla la gent de “llengua catalana” : per a ser cientifics cal parlar de “dialecte barceloni” que es la denominació que realment li correspon al catalaní actual. El catalaní mai ha segut una llengua :el Pare de tota la Romanística i creador de la Gramática Comparada, el filolec alemá Frederic Díez (1838) i el seu alumne Meyer Lübke ( 1890) diuen clarament en els seus escrits que tots el dialectes catalans son dialectes del Provençal . Per a ser llengua un dialecte ha de consagrarse en un Segle d´Or Literari com el te la nostra Llengua Valenciana i ha de tindre la cantitat de gramatiques i diccionaris que te la llengua valenciana + una Biblia traduida + un Kempis + una independencia morfosintáctica , fonetica, lexica i semántica. ¿A on podem trobar tot aço en el catalaní? :En NINGÚN PUESTO. El ingenier catalá ,analfabet en Lingüística, Pompeu i Fabra va agarrar el dialecte barceloní i va fer del barceloní un pastiche esperantic de laboratori i aixó es lo qu´el nazionalcatalanisme está imposant en Valencia i Mallorca en l´ajuda complice de la antivalenciana AVL i de tot els comisaris d´escudella i ganyote que tenim en la universitat, instituts i escoles…
¿Quines cites históriques destacades podem trobar en el llibre?
Tinc especial debilitat per unes cuantes favorites que sempre mencione en les meues conferencies: la primera es la del poeta del meu poble (Bocairent) Ibn Ryhaym(1121) que dona testimoni indiscutible del romanç valencià en les seues “harges romanç” (“no me tangues, ay abibi”-amat meu) , la segona (per la seua importancia historica) el “acta notarial del Compromis de Casp in ydiomate valentino”, la tercera la de la Biblia de Fray Bonifaci Ferrer (“traduida de lengua latina en la nostra valenciana” y falsificada després per el catalaniste Sanchis Guarner), la cuarta la del internacional Joanot Martorell en el seu Tirant lo Blanch (“m´atreviré a expondre: no solament en lengua anglesa….. Mes encara ..en vulgar lengua valenciana” ,-suplantada en les edicións catalanís ); la del franciscá catalá Francesc d ´Eiximenis que sempre va reconeixer la categoría indiscutible de la lengua valenciana qu´ell volia deprendre (“del meu pobre entendre en llengua valenciana”) .
Com admiraora d´eixa gran femina Sor Isabel de Villena , m´encanta la dedicatoria que li fa Miquel Pereç (“traduit del lati en valenciana prosa”) expresant la seua admiració; m´agrada molt la portada de la 1ª “Grammatica Valenciano-latina” de Andreae Sempere utilisada per els catalans, durant segles, per a deprendre el nostre idioma , i ya en el segle XX , les cites del discurs i material bibliografic del Pare Lluis Fullana , el gran bastión contra el catalanisme… . Parlem de un filó documental extraordinari.
Els catalanistes acceptaran que es parla de valencià en este llibre pero que en el fondo es lo mateix que el catalá ..
¿Desde quan dos germanes son la mateixa persona? ¿desde quan una llengua consagrada per un Segle d´Or Literari com la valenciana pot compararse a un “infame e infecte dialecte barceloní”, parla bastarda pompeufabrina plena de gallicismes i arcaismes? .La gent que vol utilisar aixó com argument lingüistic son analfabetos en Lingüística : tocan de oido. Cientificament la primera i primogénita llengua románica naixcuda del trencament del llatí es la llengua valenciana : i ara un “infame dialecte” vol furtal-li la primogenitura. Inadmisible.
Com ha anat el proces de treball en el coautor colaborador?
De manera molt irregular. La relació va anar be mentres el coautor-colaborador del meu proyecte va respetar les normes de joc: respète al meu projecte (com va establir, sempre, la Diputació ) i respète a la meua coordinació . Pero se varen deteriorar quan en decembre este senyor va voler fer una exhibició d´egolatría machista imposant decisions unilaterals, totalment inacceptables, i sense negociar : perque sí , perque ho mane yo. I, clar, yo vaig reaccionar . Les dones estem fartes de machisme de vara : el proyecte era meu, el preupost era meu, el diseny i categoria academica proyectades eren meues, … . Evidentment vaig actuar inmediatament.
En el mes de febrer la seua colaboració vaig estar a punt de trencarla : s´en va anar un día a la Diputació a exhibir el seu protagonisme davant del President i li varen dir clarament: “El proyecte es de Teresa, el pressupost es de Teresa i el llibre sera lo que Teresa diga..”. Després, va
ornar a mi demanant perdó, disculpes e implorant continuar la seua participació casi en desespero. Me va donar pena i li vaig acceptar les seues disculpes:la Diputación ya havia pagat per la maquetació i yo no podia tirar al fem diners publics. Pero com pots imaginar , després d´eixe desencontre les relacións han segut gèlides. Per a continuar va tindre que firmar un contracte en la Diputació com coautor colaborador del meu proyecte. El seu inventat protagonisme es simplement mal estil.
Sempre he fet valencianisme “free lance” (per lliure) i estic tratant de dignificarlo academica e internacionalment , pero, desgraciadament , he descobert que es un mon molt mesquí i destructiu, ple d´envejes i d´ególatres machistes que fan carrereta per a penjarse medalles. La seua aportació , ha segut molt estimada i molt valorada i he segut molt generosa en les meues concessións pero ya no tornaré mai a acceptar ninguna colaboració mes. I de qualsevol manera, com diu el editor, el llibre haguera eixit igual: una miqueta mes prim.
¿Qué li diries a llector d´esta entrevista?
Que el lligen intensivament de pe a pa , posant particular atenció a les reflexións i cites sociolingüístiques del dos ultims segles (XIX i XX) i descobriran la situació d´extermini , de genocidi cultural que ha patiti i patirá el Poble Valenciá si no reacciona contra esta peste de nazionalcatalanisme qu´esta arruinant el nostre Regne historic i l´Espanya tota. I que donen a coneixer este llibre a les noves generacions , com yo faré en el meus alumnes per als qui yo vaig dissenyar este proyecte des d´aquell desafortunat 1972. El meu “stamp” (sagell) está en ell: es inconfundible i la gent ho sap.
¿Alguna cosa més?
Sí, algo mes: expresar el meu profunt agraïment, també, al meu benvolgut amic e investigador Ricardo García Moya , per eixes 318 cites historiques i 62 documents del seu acervo investigador en el llibre “Historias del Idioma Valenciano” , indegudament apropiades per al meu segon llibre per el copiste J.I. Culla que me les va oferir com a originals seues – i eren de García Moya – per a vindre a colaborar en este este meu segon projecte “Cronologia Histórica de la Llengua Valenciana” . Llibre que, com bé diu el notari i Decá de la RACV , senyor Simó Santonja, porta el segell –stamp- inconfundible de qui ho ha fet: TERESA PUERTO. Mil gracies Ricardo per la teua involuntaria pero molt estimada colaboració i mil gràcies Decà pel teu valiós reconeixement que, com a notari, certifica la seua autenticitat. 
Leer:

\"Spanish\" Hª de mi libro\’\’CRONOLOGIA HISTORICA de la LLENGUA VALENCIANA\’\’

\"\"– Material plagio a Garcia Moya

http://www.youtube.com/watch?v=5A77FVhDH

Public agraiment a Ricart Garcia MOya:

http://www.teresafreedom.com/modules.php?name=News&file=article&sid=16

============  (VERSIÓN en ESPAÑOL)

 "VALENCIA HUI"  . 22.09.2007

"Cronologia històrica de la llengua valenciana" Diputación de Valencia.2007  (2º libro de Mª Teresa Puerto Ferre y colab. R.Garcia Moya , J.I. Culla)

 
===================================
ENTREVISTA  a  Mª Teresa Puerto  .www.teresafreedom.com
 Archivat en Cultura Valenciana. 22.09.2007

Mª Teresa Puerto es autora y coordinadora  del proyecto  de uno de los mejores libros en lengua valenciana de los  últimos tiempos. Decir que es una obra maestra no es ni mucho menos exagerar. Tiene exactamente 696 citas lliteraries, 513 páginas lujosamente encuadernadas. Son más de 30 años de documentación que fructifican ahora en un libro de credenciales auténticas sobre la lengua valenciana.
Explique a los nuestros lectores  como surgió la idea de hacer un libro que recopila citas históriques sobre la lengua valenciana.
El punto de partida  de esta segunda parte de mi trilogía  en marcha (el primero fue “Lengua Valenciana, una lengua suplantada”.Diputación de VLC, 2006) arranca también del año 1972 , cuando  asistí en la Aula Magna de la Universidad de VLC a la lección magistral de  mi profesor don Antonio Ubieto y a la cruel persecución del catalanismo totalitario contra su persona dentro del claustro de la Universitat-Estudi  (que acabó en su exilio en  la Universidad de Zaragoza). A partir de aquel momento comencé una “vendetta bibliográfica” para la restauración moral de este gran  profesor, defensor del Reino de Valencia  y en lucha contra de la mentira catalana. Commencé a trabajar en una triple vertiente :
1. selección de  testimonio-denuncia de la grave situación de exterminio que estamos sufriendo los valencianos en la universidad, en los institutos y en la escuela  por culpa del nazionalcatalanismo (ese fue mi primer libro);2. selección de documentos históricos  que sirvieran de “credenciales” de la existencia histórica  de nuestra lengua valenciana, muy particularmente  como argumentos definitivos para convencer a mis  manipulados alumnos (este se mi segundo libro) ;  y la 3ª (sorpresa) que será el tercero libro que ya estoy preparando. Estos tres libros corresponden a la trilogía de conferencias que el Colectiu Fullana dimos (di)  en abril 2005 en la paraninfo de la Universidad Politécnica de Valenciano y que el ex-President  de la Diputación de Valencia , Fernando Giner, bajo su patrocinio,  me animó a trasformar en libros.
Hablemos de su proyecto original.
Este segundo proyecto fue presentado al Presidente  para su aprobación el 4 de abril de 2006,  cuando mi posterior colaborador era un perfecto desconocido  para mí. Por lo tanto no se puede discutir  la paternidad ( en este caso, “maternidad”) del proyecto. El proyecto, presupuesto  y diseño  fue esclusivament mío (abril 2006) , gracias al Presidente de la Diputación  don Fernando Giner  . Tres meses después (junio 2006) me  presentararon, a través de una amiga común, al posible colaborador que me  ofreció  su material y que complementaba el mío.  Consulté en la Diputación  la posibilidad de ampliación y me dieron permiso pero manteniendo mi presupuesto original y yo como coordinadora.
El proyecto original  mío, presentado a la Diputación (abril,2006) contenía:1) una reflexión historico-lingüística ; 2)  la reedición embellecida de tres fuentes: los 136  documentos del libro de Faus i Sabater  (“Recopilación histórica..”.1994), 60 documentos seleccionados de “El  Crit  de la Llengua” de Josep Alminyana  y 54 facsímiles sobre la lengua valenciana reeditados por Paris-Valencia; además de  361 citas históricas (136 de Faus  +225cites mías ya recopiladas en mi primer libro ,pág. 98-121) . Y  3) una selección de láminas con motivos valencianos .
Las cifras económicas cantan : mi presupuesto original cubría una 1ª edición más amplía que la hecha.  Cuando presenté al editor el material a añadir (manteniendo el mismo presupuesto  mío) la edición habría de reducirse  1/3 menos de mí proyecto original. Las finanzas  dan la evidencia del peso de la posterior aportación del colaboraor frente a mí proyecto. Lo que pasa es que  mucho de su  material coincidía en mi material seleccionado (bueno, con  el material empleado  por los autores antes   mencionados) . De hecho  la maquetadora tuvo que trabajar con mis originales porque  parte de su material  estaba en power point y  ella quería originales.
Por lo demás, todos los textos de reflexión lingüística son míos así como la selección de las láminas , la bibliografía , el prólogo y uno  de los dos  epílogos. Esa se la “maternidad” real del proyecto.
 
Sirve también para desmontar la tesis de que defender una lengua valenciana distinta de  la catalana es un hecho científico.
Yo no sé por qué habla la gente  de “lengua catalana” : para ser científicos hay que  hablar de “dialecto barceloní” que es la denominación  que realmente le corresponde al catalaní   actual.  El catalaní  nunca ha sido una lengua : el Padre de toda la Romanística  y creador de la Gramática Comparada, el filólogo  alemán Frederic Díez (1838)  y su alumno Meyer Lübke ( 1890) dicen claramente en sus escritos  que todos el dialectos catalanes son dialectos del Provenzal . Para ser lengua un dialecto ha de consagrarse en un Siglo de Oro Literario como lo tiene  nuestra Lengua Valenciana y debe tener la cantidad  de gramáticas y diccionarios que tiene la lengua valenciana + una Biblia traducida + un Kempis + una independencia  morfosintáctica , fonética, léxica y semántica. ¿A dónde podemos encontrar todo esto en el catalaní? :En NINGÚNA PARTE. El ingeniero catalán ,analfabeto en Lingüística,  Pompeu Fabra  tomó  el dialecto barceloní  e  hizo del barceloní  un  pastiche esperántico de laboratorio  y  eso es  lo que el nazionalcatalanismo  está  imponiendo en Valencia y Mallorca con  la ayuda cómplice  de la antivalenciana AVL y de todo  los comisarios “d´escudella y ganyote”  que tenemos en la universidad, institutos y escuelas… 
Ahora que menciona a la AVL , también la menciona en este libro.
Yo aconsejaría a los lectores de este libro que pongan singular atención en mi reflexión sociolingüística del dos últimos siglos: XIX y XX .  Es  muy jugosa y , dentro de mi estilo inconfundible,  es muy  “canyera”  porque  “I am not politically correct” … y digo lo que pienso : la Academia antiValenciana de la Lengua   ha sido el peor atentado de “terrorismo” lingüístico contra la identidad del Pueblo Valenciano y contra su lengua valenciana . Es  el instrumento para su  exterminio  por sumisión  al “infame e infecto dialecto barceloní” . La ignorancia  interesada de los politikoacademicos  junto al  poderío financiero  de la casta política  nazionalcatalanista  y la indolencia del Pueblo Valenciá  han escrito la sentencia de muerte  de la lengua valenciana. Solo la reacción enérgica y necesaria de nuestra juventud  contra este brutal atentado  es lo único que podría salvarnos.
¿Qué citas históricas destacadas podemos encontrar en el libro?
Tengo especial debilidad por unas cuantas favoritas que siempre  menciono en mis conferencias: la primera es la del poeta de mi pueblo (Bocairent)  Ibn Ryhaym(1121) que da testimonio  indiscutible del romance valenciano en sus “harges romance” (“no me tangas, ay abibi”-amado a mío) ,  la segunda (por su importancia histórica) el “acta notarial del  Compromiso de Caspe in ydiomate valentino”, la tercera la de la Biblia de Fray Bonifaci  Herrero (“traduida  de lengua latina en la nostra valenciana” y falsificada después por el catalanista Sanchis Guarner), la cuarta  la del internacional Joanot Martorell en su Tirant lo Blanch (“m´atreviré a expondre: no solament en lengua anglesa….. Mes encara ..en vulgar lengua valenciana” ,-suplantada en  las ediciones catalanís ); la del franciscá catalá  Francesc d ´Eiximenis  que  siempre va reconocer la categoría indiscutible de la lengua valenciana que él quería aprender como lengua de prestigio  (“del meu  pobre entendre en llengua valenciana”) .
Como admiradora de esa grand fémina Sor Isabel de Villena , me   encanta  la dedicatoria  que le hace Miquel Pereç  (“traduit del lati en valenciana prosa”) expresant su admiración; me gusta  mucho  la portada  de la 1ª “Grammatica Valenciano-latina” de Andreae Sempere  utilizada  por los catalanes, durante siglos,  para aprender nuestro idioma , y ya  en el siglo XX , las citas del discurso y material bibliográfico del Padre Lluis Fullana , el grande bastión contra el catalanismo… . Hablamos de un filón  documental extraordinario.
Los catalanistas aceptarán que se habla  de valenciano en este libro pero que en,el fondo,  es lo mismo que el catalá ..
¿Desde cuando  dos hermanas  son  la misma  persona? ¿desde cuando una lengua consagrada por un Siglo d´Or  Literario como la valenciana puede  compararse  a un “infame e infecto dialecto barceloní”,  parla  bastarda pompeufabrina llena de galicismos y arcaismos? .La gente que quiere  utilizar   eso como argumento lingüístico  son  analfabetos en  Lingüística : tocan de oido. Científicamente  la primera y primogénita  lengua románica  nacida del rompimiento del latín es la lengua valenciana : y ahora un “infame dialecto”  le quiere robar  la primogenitura. Inadmisible.
La Real Academia Española (RAE) dice en su diccionario que el valenciano es catalá ¿qué pensarían si leyeran su libro?
La RAE es un organismo “polikoacadémico” , versátil y ultimamente  muy  “cojitranco” , desde la “fidelización  socialista” de algunos de sus miembros ha  perdido  su categoría científica. En el libro “La RAE frente a la Lengua Valenciana” (Lo Rat Penat.1997)  podemos estudiar las múltiples (y acientíficas)   mutaciones en las defininicións de la lengua valenciana. Tengo en la memoria aquel comentario del Dtor de la RAE (1991) Manuel Alvar cuando los academicos   querían restituir al valenciano su categoría de lengua : “La campaña catalana ha sido indigna .. Menos paquetes bomba en la Academia hemos recibido de todo”. La presión de la casta nazionalcatalanista fue tan brutal  que los academicos  claudicaron  en la denominación. De cualquiera manera  la historia, es la historia  y la primogénita en pedigrí será siempre la lengua valenciana. La otra es bastarda.
¿Cómo ha ido el proceso  de trabajo  en el coautor  colaborador?
De manera muy irregular. La relación fue bien mientras el coautor-colaborador de mí proyecto respetó las normas de juego: respeto a mi proyecto (como estableció, siempre, la Diputación ) y respeto a mi coordinación . Pero se deterioraron cuando en diciembre  este señor quiso  hacer una exhibición  d´egolatría machista  imponiendo  decisiones unilaterales, totalmente inaceptables, y sin negociar : porque sí , porque lo mando yo. Y, claro,  yo reaccioné . Las mujeres estamos hartas  de machismo de vara : el proyecto era mío,  el presupuesto era mío,  el  diseño  y categoría académica  proyectados   eran  míos,  … . Evidentemente  actué inmediatamente.
En  el mes de febrero su colaboración  estuve a punto de romperla : se  fue un día a  la Diputación a exhibir su protagonismo ante el Presidente y   le dijeron  claramente: “El proyecto  ese de Teresa, el presupuesto es  de Teresa y el libro será lo que Teresa diga..”.  Después, regresó a mí  pidiendo perdón, disculpas e implorando, por favor, continuar  su participación . Equivocadamente  le acepté sus disculpas:la Diputación ya había pagado por la maquetación y yo no podía tirar  dinero público a la basura. Pero como puedes imaginar ,  después de ese  desencuentro las relaciones han sido gélidas. Para continuar tuvo que firmar un contrato en la Diputación como coautor colaborador del mí proyecto.  Su  inventado protagonismo  se simplemente mal estilo.
Siempre he hecho valencianismo “free lance” (por libre) y estoy tratando  de dignificarlo académica e internacionalmente ,  pero, desgraciadamente  , he descubierto  que es un mundo muy mezquino y destructivo, lleno de envidias   y  ególatras machistas  que hacen carrerilla  para  colgarse medallas.  Su aportación , ha sido muy  estimada  y muy valorada y he sentado  muy generosa  en mis concesiones pero  ya no volveré  nunca a aceptar ninguna  colaboración  mes. Y de cualquiera manera, como dice el editor, el libro hubiera salido igual: un poquito mes delgado.
Que le dirías al lector de esta entrevista?
Que  lo lea intensivamente   de pe a pa , poniendo particular atención en las reflexiones y citas sociolingüísticas  del dos últimos siglos (XIX y XX)  y descubrirán  la situación de exterminio , de genocidio cultural  que ha padecido y padecerá  el   Poble Valencià si no reacciona  contra esta  peste del  nazionalcatalanisme que está arruinando  nuestro Reino histórico  y  España  toda. Y que  den a conocer  este libro a  las nuevas generaciones , como yo haré  con mis alumnos para quienes  yo diseñé  este proyecto  desde  aquel desafortunado 1972.  Mi “stamp” (sagell)  , (como dice el Sr  notario y Decano de la RACV, Simó Santonja ), está en él: es  inconfundible y la gente lo sabe.
¿Alguna cosa más?
Sí, algo más: quiero expresar mi profundo agradecimiento ,también, a mi querido amigo e investigador Ricardo García Moya  por esas 318 citas históricas y 62 documentos de su acervo investigador y de su libro ”Historias del Idioma Valenciano”, indebidamente apropiadas para este mi segundo libro por el  “colaborador”  Joan Ignaci  Culla , que me las ofreció como orginales suyas para entrar a colaborar en este mi segundo  libro “Cronología Histórica de la Llengua Valenciana”-y, en realidad,  eran plagio del libro de  Garcia  Moya  . Mil gracias Ricardo por tu involuntaria pero muy  estimada colaboración  y mil gracias , Decano, por tu valioso reconocimiento que, como notario, certifica su autenticidad. 
 LEER :
 \"Spanish\" Hª de mi libro\’\’CRONOLOGIA HISTORICA de la LLENGUA VALENCIANA\’\’

\"\"– Material plagio a Garcia Moya

 
http://www.youtube.com/watch?v=5A77FVhDH

Public agraiment a Ricart Garcia Moya :

http://www.teresafreedom.com/modules.php?name=News&file=article&sid=16