VALÉNCIA, REGNE CRISTIA i VISIGOT ,ABANS QUE MORO

VALÉNCIA, REGNE CRISTIA i VISIGOT, ABANS QUE  MORO

 Mal esta que  el nazionalcatalanisme  estiga portant del ronsal i en  orelleres  a una gran quantitat de “panolis” escolars valencians camí del  delirant imaginari colectiu nazi_onalista , de troles  i barbarismes historics contra Valencia.
 Pero lo que em pareix increïble es que ilustrades organisacions socials , tradicionalment valencianes , (Rogle Cultural Constantí Llombart, la Plataforma Juvenil Valencianista, l\’Ateneu Cultural Borrianenc, el Grup Cultural Ilicità Tonic Sansano i el Colectiu Ecologista Cavanilles.,.. ) hagen caigut   en el desproposit historic  de subscriure un  “manifest creacionista”  ,  elaborat per un  colectiu del Centre Cultural Islamic de Valencia en el que reivindica el Regne  Taifa Valencià  de 1009  com a  punt de partida del Regne de Valencia i com a origen del poble valencià. Pero ¿que nos  esta  passant als valencians en estes immenses goles   deglutint cienciaficcio historica?
En  opinio  del fals Manifest  , la teoria que situa el naixement del Regne Valencia l\’any 1238 despres  de l\’entrada del Rei Jaume I en la ciutat, es una "visió sectaria  e interessada" de la historia,   l\’objectiu de la qual es vincular l\’origen d\’esta terra unicament   en   el cristianisme. I, a continuacio fixen en el 1009 l\’origen de la Taifa regnícola de Valencia ,… ¿per la gracia d\’Alà?   .  ¿Com poden caure alguns valencians en tan burdes  manipulacions? .
 

El  nazionalcatalanisme  nos inventa  mentires historiques   i ¡ a engolir!  .  Nos reinventen  els kulturals-islámics els nostres orígens  … i  ¡a engolir! .  ¿Tan baix  hem caigut el “poble  valencià” per a  que  vinguen els de fora a  reescriure la nostra historia ?.
A tots ells hauria que recordar-los   que  el REGNE de VALENCIA  va ser un REGNE CRISTIÀ   des del sigle I  (A.D.) , en  una comunitat cristiana  romanizada,  perfectament organitzada i jerarquitzada  cap al sigle IV ,  moment  en que es data   la creació d\’una Seu Episcopal Valentina .  Testimonis tenim de l\’existència  d\’una societat  de continuïtat  , herera dels  seus anteriors llegats iber, fenicis, grecs, romans i cartaginesos
Una comunitat  CRISTIANA  que va conservar les seues lleis i  va venerar als seus martirs . Tenim la tomba  del nostre patró  Sant Vicent Martir  (el seu martiri va ser entre els anys  304 i 305) sobre la qual es va construir una primitiva basílica sepulcral que va ser el primer enclavament cristia de la ciutat de Valencia , precedent del posterior  edifici   alçat en epoca migeval .
I caldra  recordar que Valentia  ya va ser REGNE VISIGOT  integrat dins  d \’Hispània    en el segle VI.    Va ser durant el regnat de Leovigild (569-586 ) quan Valencia  es va integrar plenament  dins de l\’orbita regnícola   visigoda  , i van ser els reis  Suíntila  en la seca de Valencia   i  Gundemaro i Sisebuto  en la seca de Sagunt  els que  varen  acunyar  moneda   visigoda valenciana .  El Regne de Valencia  va ser  tambe  SEU, a mitan sigle VI,  d\’un  important Concili de Valencia .  Segons les mateixes actes del Concili, el 4 de desembre de l\’any 546 , quinzé del regnat de Teudis, es va celebrar el pacte entre el Bisbe Justinià i el  monarca visigotic , manifestant l\’obediencia i lleialtat de la ciutat  de Valencia a un rei visigot.  Va ser el Bisbe Justinià qui també  va construir la catedral visigotica.
L\’única font contínua d\’informacio que tenim sobre  els regnats dels reis gots des de Gesaleico a Liuva I (507- 568) es la “Historia dels gots de Sant Isidor de Sevilla” pero sabem que  els gots   van formar  una minoria que   va començar  a estar perfectament integrada en la societat hispanoromana  valenciana. El seu numero no ha segut precisat en  exactitud per cap historiador, pero els calculs mes fiables   parlen d\’entre 100.000 i 200.000 visigots instalats en  tota la peninsula i una part d\’ells en la Valentia Hispanoromana i Cristiana .
Eixe va ser   el temps en que es va produir   la reutilisació dels materials de construcció romans per a basiliques, iglesies i atres construccions civils del Regne Visigot de Valencia . I això va ser lo que va fer desapareixer una gran quantitat d\’inscripcions iber-romanes   existents de l\’etapa anterior .
I va ser durant este periode quan  va florir  en Valencia l\’Escola Monàstica Valenciana famosa pels seus tractats i escrits apologetics  escrits en llatí visigot. Durant tot este periodo el poble va continuar  usant el llatí vulgar i es va utilisar  el llatí culte per als   escrits apologetics .
Els problemes economics   i l\’aparició de la pesta va fer  que l\’islam s´aprofitara  del  caos intern   del regne visigot hispa  i  valencià  i començara  l\’ocupació  de les nostres terres  l\’any 709.  
La REcreació del Regne Cristia  de Valencia per Jaume I  va ser això: una recuperació  del passat gloriós que  la Ciutat  i el seu territori   havien ya   tingut molts sigles abans  de la invasio  islamica. Va ser una REconquista  de lo abans existent.  La invasió  musulmana va ser  un período més  de continuïtat de tot lo   anteriorment creat   i que  va perdurar i es va mantindre  a traves dels seus  colectius cristià-mossàrabs.
Valencia  no pot ser  reinventada per aquells que, pareix ser , volen  destruir-la  en  les seues mentires històriques . Pero lo   realment  trist  es que hi haja valencians disposats a creure-se-les.