PROCESSIO del CORPUS CHRISTI : LLENGUA VALENCIANA

Uncategorized

PROCESSIO  del CORPUS CHRISTI : LLENGUA VALENCIANA

(versión en ESPAÑOL  a continuación )

LA CELEBRACIO  VALENCIANA del CORPUS.

http://www.teresafreedom.com//images/articles/corpuschristi/1.la custodia.LOW.JPGL´any 1355 el bisbe  Hug de Fenollet gestiona dels Justicies i els Jurats de la ciutat de Valencia, Cap i Casal del Regne de Valencia, la celebració anual d´una solemne processio teoforica en la festivitat del CORPUS CHISTI .

El Consell de la Ciutat de Valencia s´en va fer  carrec i convoca als clergues seculars i regulars ,les persones notables i el poble en general , per tal que tots, homes i dones en un ciri de mija lliura  acompanyaren les creus  de les respectives parroquies, en la processio en que el bisbe duria el Santissim Sacrament , i que eixiria de la Seu i seguiria  l´itinerari que s´hi determinava , el mati del dijous 4 de juny.

Esta  va ser  la CRIDA MUNICIPAL (text original en LLENGUA VALENCIANA):

“Ara ojats que us fa hom saber de part dels honrats Justicies, Jurats  i prohomens de la ciutat de Valencia a tuyt en general, que com per lo molt reverent pare en Jesucrist e Senyor , lo senyor Huch , per divinal commiseracio bisbe de Valencia , e per los dits honrats Justicies e Jurats e prohomens, novellament es stat estatuït e ordenat , que cascun any d´aque avant en lo dia de la festa del Corpua Christi , a honor e reverencia de Jesucrist e del seu precios Cos, una general e solemnial processio per la ciutat sia feta,en la qual sien e vajen tots los clergues e religiosos, e encara totes les gents de la dita ciutat ab les creus de lurs parroquies …….

http://www.teresafreedom.com//images/articles/corpuschristi/2.les roques.JPGLa qual  processio ischa e partescha de la sgleya de la Seu de la ciutat damunt dita , ço es per la porta  que es ves la plaça de les Gallines , e passan per la Freneria axi com hom va per lo canto d´EnMerles o per lo carrer d´En Berenguer  de Ripoll e per la plaça d´E Vinatea , e ix  per ……

Et aquestes coses vos fan saber los ditss honrats Justicies e Jurats e prohomens, per tal  que cascun de vos, senyors e dones, a honor e reverencia de nostre senyor  Deu Jesucrist, vos esforcets a empaliar e enramar los enfronts de vostres alberschs e nedejar vostres carreres”  (11).

__

Aquells temps, en les seqüeles de la Pesta Negra i d´atres grans calamitats internacionals, no eren gens propicis per a la celebracio de festes, i la del Corpus tambe va patir les conseqüencies.

http://www.teresafreedom.com//images/articles/corpuschristi/3.banderoles.low.JPGEl rei d´Arago i de Valencia, Pere el Ceremonios es trobava embolicat  en una llarga , dificil i onerosa  guerra per l´equilibri peninsular , en el rei de Castella Pere el Cruel –la “guerra dels dos Peres”- , en la que els valencians ajudaren al seu monarca fidel i generosament. La ciutat de Valencia fon assejada dos vegades per les tropes castellanes , i en la seua victoriosa resistencia guanyá els tituls de “CIUTAT CORONADA” i “DOS VOLTES CORONADA” …

Tots  el HONORS i OTORGAMENTS dels Rei sd´Arago  eren  concedits  a “ la CIUTAT i REGNE de VALENCIA” i han quedat reflectits en la seua REAL SENYERA VALENCIANA.

www.teresafreedom.com

 

 

 

 

====(versión en ESPAÑOL) :

 

PROCESION  del CORPUS CHRISTI : LENGUA VALENCIANA

LA CELEBRACIÓN  VALENCIANA del CORPUS .

http://www.teresafreedom.com//images/articles/corpuschristi/4.la moma.low.JPGEn el año  1355 el obispo  Hug de Fenollet gestionó  con los Justicias y los Jurados de la ciudad de Valencia,  Cap y Casal del Reino de Valencia, la celebración anual de una solemne procesión  teofórica en la festividad del CORPUS CHISTI .

El Consejo de la Ciudad de Valencia se hizo  cargo y convocó a los clérigos seculares y regulares , a las personas notables y al pueblo en general , para que todos, hombres y mujeres, portando un cirio de media  libra, acompañaran a las cruces  de las respectivas parroquias  en la procesión en la que el obispo llevaría al  Santísimo Sacramento , y que saldría de la Catedral de Valencia  y seguiría  el itinerario que allí se establecía   la mañana del jueves 4 de junio.

Este fue el bando municipal (texto original en LENGUA VALENCIANA):

http://www.teresafreedom.com//images/articles/corpuschristi/5.Cirialots.low.JPG“Ara ojats que us fa hom saber de part dels honrats Justicies, Jurats  i prohomens de la ciutat de Valencia a tuyt en general, que com per lo molt reverent pare en Jesucrist e Senyor , lo senyor Huch , per divinal commiseracio bisbe de Valencia , e per los dits honrats Justicies e Jurats e prohomens, novellament es stat estatuït e ordenat , que cascun any d´aque avant en lo dia de la festa del Corpua Christi , a honor e reverencia de Jesucrist e del seu precios Cos, una general e solemnial processio per la ciutat sia feta,en la qual sien e vajen tots los clergues e religiosos, e encara totes les gents de la dita ciutat ab les creus de lurs parroquies .

La qual  processio ischa e partescha de la sgleya de la Seu de la ciutat damunt dita , ço es per la porta  que es ves la plaça de les Gallines , e passan per la Freneria axi com hom va per lo canto d´EnMerles o per lo carrer d´En Berenguer  de Ripoll e per la plaça d´E Vinatea , e ix  per ……

Et aquestes coses vos fan saber los ditss honrats Justicies e Jurats e prohomens, per tal  que cascun de vos, senyors e dones, a honor e reverencia de nostre senyor  Deu Jesucrist, vos esforcets a empaliar e enramar los enfronts de vostres alberschs e nedejar vostres carreres”  (11).

==

http://www.teresafreedom.com//images/articles/corpuschristi/6.Pecats.JPGAquellos tiempos  , con las secuelas de la Peste Negra y otras  grandes calamidades internacionales, no eran nada propicios para la celebración de fiestas, y la del Corpus también sufrió las consecuencias.

El rey de Aragón y de Valencia, Pere el Ceremoniós se encontraba  involucrado  en una larga , difícil y onerosa  guerra,  para el equilibrio  peninsular , con el rey de Castilla Pedro el Cruel –la “guerra de los dos Pedros”- , en la que los valencianos ayudaron a su monarca fiel y generosamente. La ciudad de Valencia fue asediada  dos veces por las tropas castellanas , y por su victoriosa resistencia ganó los titulos de “CIUDAD CORONADA” y “DOS VECES CORONADA” …

Todos  el HONORES y OTORGAMIENTOS de los Reyes  de Aragón  eran  siempre concedidos  a “ la CIUDAD y REINO de VALENCIA” y han quedado reflejados en su REAL SENYERA VALENCIANA.

www.teresafreedom.com

http://www.teresafreedom.com//images/articles/corpuschristi/7.capellans turiferaris.JPG