NATHALIE TORRES i ELS PREVARICADORS DE LA LLENGUA VALENCIANA

NATHALIE TORRES i ELS PREVARICADORS DE LA LLENGUA VALENCIANA

\"http://www.teresafreedom.com/images/articles/escolaEs un fet mes que evident  que la Política Lingüística  de la Generalitat Valenciana dirigida a  imposar als chiquets valencians  “l\’infame i infecte dialecte barceloni”(=neocatalaní del segle XX) ha segut un DESCOMUNAL FRACAS i a pesar dels seus dos ESPADONS  d\’execucio :  la infamant  “Llei d´Us i Ensenyament del Catalenciá” del PSPV (1983) i l\’Academia antiValenciana de la Llengua (1998).
Les sifres canten  i el quadro aci adjunt  en les dades relatives a la decadencia de l\’us d\’el  neocatalaní, que el “komisariat”  docent catalanesc  vol  imposar  a la joventut valenciana ,  reflexa, clarament, eixe DESCOMUNAL FRACAS.
\"http://www.teresafreedom.com/images/articles/escola

\"http://www.teresafreedom.com/images/articles/escolaAra be,  per a desgracia del Poble Valenciá ,  eixes cifres  tambe demostren en definitiu l´EXTERMINI de la nostra historica LLENGUA VALENCIANA  i el creixement en us , entre  la nostra gent jove, de la LLENGUA ESPANYOLA per una simple rao: pel EFECTE BOOMERANG (=si em negues la meua autentica llengua materna VALENCIANA, et torne en als teus nassos  el teu indigest  panocho catalenciano)  i utilise l´atra llengua  que domine.
En boca d\’eixe traïdor  “komisariat” catalanesc  (inclos l\’universitari) apareix la confesio , delatora del  DESCOMUNAL FRACÀS:  “ lo que  fa falta es promoure el seu us social” ..” La qüestió no es qué  valenciá s\’ha d\’usar, sino que la llengua es parle” (Nathalie Torres) …. “el problema del valenciá  es el seu us social” (Diego Gómez ,President d\’Escola Valenciana- o mes be Catalenciana ) .
Les  aborrides  paraules  de la  “lingüista de la safor”  Nathalie Torres , en la septima conferencia del cicle sobre valencianisme, que va acollir  la Universitat de Valencia en  abril , sonen  a  culpable  reconeixement  d\’eixe   SIDERAL FRACAS  de model lingüístic  contra  la LLENGUA VALENCIANA ,  gestat per la  colonisada  esquerra valenciana  i en   la complicitat  covard d\’una dreta valenciana ignorant i entreguista..
Nathalie va dir en la seua conferencia : "parapetar-se en el conflicte lingüístic i aïllar-se del resto de la comunitat lingüística catalana seria suïcida…” .. “Un equilibri entre el valenciá coloquial i el catala oriental. Entre el fabrisme i l\’AVL  hi ha una tradicio gramatical que, des del particularisme valenciá, hauria de progressar i confluir en un model convergent garantit per una adequada difusio social"… "… “ L\’absencia d\’un consens sobre el model lingüístic ha restat força a la llengua propia mentres el seu us social ha anat en declive”. …
Fals de tota falsedat: el gran fracas del seu bastard model catalalenciano  ha segut , precisament, eixe : la  BASTARDIA. d´un dialecte alienigena  importat sense pedigrí   ni simpatia social . I que MAI  la tindra
L\’aguda  ceguera mental de tots estos prevaricadors de la Llengua Valenciana  davant del   descomunal fracas del seu   us social , nomes esta superat per la seua  reconeguda ignorancia.
\"http://www.teresafreedom.com/images/articles/escolaI eixes  sifres servixen igual per a l\’autonomia catalana , a pesar de la DICTADURA LINGÜÍSTICA  allí instalada  pels neodespotes feudals del segle XXI : “El Futur del catalá  és molt negre”. Aixina ho reconeixia  recentment el vetera escriptor català Joaquim Carbó  :”ho veig molt negre. Tot i disposar d´uns mijans de comunicació que no podiem ni imaginar i d´edicions ben nombroses i deverses , el catalá no ha sortit encara d´uns cercles restringits i aixó em preocupa , sobretot si pensem que fa vints  anys que tenim els competencies exclusives d´ensenyament”.
I es que la realitat es molt dura : ara que hem tingut la Fira del Llibre ,per estadístiques,  tan sols el 10 %  dels llibres venuts en llibreries esta escrit en català . I aixo que el 50% de les publicacions estan subvencionades per la Generalitat  Catalana . En el cas del catalenciano  no tenim  cifres pero ..  el percentage no supera el 2%.
El passat cap de semana li vaig preguntar a la filla d\’una amiga  que estudia en Barcelona : "Utiliseu  habitualment  els chavals jovens  el català per alla per Barcelona ?". I la seua resposta: "Que va! . Cada vegada menys. Aixo es cosa de quatre vells.  Ara usem el castella. Es més util"…
Coincidix esta chavala en Jordi Pujol quan, poc abans de retirar-se de president ,  va reconeixer obertament  “la insuficient implantació del catala a causa del pes demogràfic d\’una joventut pragmàtica que es mou motivada  per interessos de futur”
Haurem d´engolir en  Valencia el panocho barceloní rebujat per la joventut en la mateixa Catalunya?. Caurem tan baix per culpa d\’estos PREVARICADORS de la Llengua Valenciana, que , sent importadors de tan infame dialecte , no fan res  per respectar  la nostra Llei de Lleis i el seu mandat?.
La seua prevaricació lingüística mai deuria quedar impune en una verdadera democràcia

www.teresafreedom.com