KULTURO-COMISARIS CATALENCIANS

KULTURO-COMISARIS CATALENCIANS

En els paranoics documents de treball, elaborat pel nazi-onalisme català per al seu expansionisme colonialista (en permanent  activisme), cal destacar les totalitaries maniobres, de disseny programat, per a  captació de voluntats . 
 \"\"
    / …………´.

Stalin i Hitler, en els seus dos ministres de propaganda-machine – Münzenberg i Goebbels- varen quedar a anys-llum de l\’actual catalanisme maniobrer. Una de les seues mes essencials tactiques es la caça  sistematica per a la causa de qualsevol cabetpensant, intelectual o investigador valenciá que emergisca dins de  l\’ambit dels seus  bastards  `pastissos catalans´.

Parlem del triangul Barcelona-Montpellier-Toulouse i de l\’àrea d\’intercomprensió mutua des \"http://www.teresafreedom.com//images/articles/comisarios.cat/CATALONIS.Caro.lladre.bmp\"d\’Alacant als Alps, res menys . La captacio inclou , des de fa ya mes de  cent anys, la redencio , sensibilisacio i conversio dels catecumens-panoli-útils al "anima social catalana". I, evidentment, en aço te gran importancia la fidelisació  financiera del caçat per a la causa, aixina com la concessio  d\’innumerables premis, medalles i guardons, i el nomenament "doctor honoris causa" a carrec de les tropecentesmil universitats catalaneres  del mon mundial, dotades  gracies als impostos ESPANYOL i al chantage nazionalista.

El kulturologo marxiste-comunista A. Gramsci, fundador del Partit Comunista Italia, donava a principis del segle XX els seus consells “okupes” per a la presa del poder: “ La conquista del poder cultural es previa a la del poder polític i aço  se conseguix per mig  de l\’accio concertada dels intelectuals nomenats  `orgánics´ , infiltrats en tots els mijos de comunicacio , expressio i universitaris” . El nazi_catalanisme es va apoderar de l\’estrategia i porta mes de cent anys exercint-la en el depredat solar valenciá.

 
\"\"I els valencians  tindrem ben mereixcut l\’extermini per este passotisme comodo que s\’ha instalat en la nostra endormiscada societat valenciana les milenaries arrels de la qual , la seua  dignitat i honra estan sent chafades i anulades dins d\’una makroestructura-kulturocatalana, envejosa, devoradora i avara, que mai va ser res, i sempre va viure  a remolc de la valenciana. Pero que està decidida a desintegrar-la abans que acabe el segle XXI.

El jesuïta Miquel Batllori va ser , sens dubte, una de les figures mes rellevants de la investigació historica , un especialista en els humanistes europeus , en els ilustrats valencians del segle XVIII i en el Papat dels Borja. Un d\’eixos valors intelectuals catalans  de reconegut prestigi i les obres i actuacions del qual, a pesar de ser catala, estan revestides d\’un respectuos reconeixement cap a la nostra milenaria historia, cultura i llengua valencianes .

\"http://www.teresafreedom.com//images/articles/comisarios.cat/EliseuI encara que el komisari-terminator Eliseu Climent el  va omplir d\’oripells i guardons , l\’investigador Batllori va fer sempre des de la seua  independent categoria intelectual, sense duplicitat i sense entreguismes, el reconeixement d\’eixes veritats que tant molesten a alguns: “en Valencia nunca s\’acceptarà que un dialecte tan infecte com el de Barcelona es puga imposar com a llengua nacional "..(Universitat de Girona;1.11.1992)

Si inclus els mateixos erudits catalans parlen i proclamen les nefastes conseqüencies i la inviable imposicio, per la força, del "infame dialecte barceloní" i inclus  molts aborígens en  pedigrí local – araneses i empordanesos- ya s\’han rebelat contra este cancer lingüístic  per alienígena i per estupidament inservible …. ¿ que fan nostres incompetentents autoritats educatives PePeras fent oïts sords a este clamor popular que esta demanant a crits des de temps del traïdor Joan Lerma la desaparició d\’instituts i universitat d\’eixe horrorós i infecte catalaní ? .

Esta ben clar : fan el ridicul.

www.teresafreedom.com