”CRONOLOGIA HISTÓRICA de la LLENGUA VALENCIANA”Mª Teresa Puerto& colab.R.Garci

Pág .3. TESTIMONIS HISTORICS y BIBLIOGRAFICS: REGNE de VALENCIA

Sigle XIII. La llengua valenciana i la reconquesta

 El Regne de Valencia fon una creacio migeval que no s’assentà en una unitat geografica, ni llingüistica, ni etnica, ni economica: fon el producte de la voluntat d’un rei aragones nomenat Jaume I d’Arago que el creà independent en 1239 per a alluntar-lo de les apetencies egoistes de la noblea que havia intervingut en la seua conquista.

 Al poc d’entrar Jaume I en la ciutat de Valencia es plantejaren greus problemes al voltant de l’organisacio puix la noblea aragonesa, unic grup coherent dins de la ciutat, pretengue que s’organisara segons els seus interesos, considerant les conquistes com un apendix de les terres aragoneses.

 El conquistador Jaume I desijà fer del Regne de Valencia una cosa diferent al seu Regne d’Arago i als seus comtats catalans, a on manaven la noblea i l’iglesia per damunt d’una massa de pobres desheretats en mans dels poderosos.

 La reaccio de Jaume I fon rapida, apenes recuperada Valencia. Entre els dies 11 d’abril i 21 de maig de 1239 creà el Regne de Valencia totalment diferenciat del Regne d’Arago o dels comtats catalans. I per a organisar-lo establi una serie d’institucions.

 El primer acte ya fon significatiu quan el rei afirma: “Llamamos y queremos que se llame Reino de Valencia, y que comprende desde el río Ulldecona hasta el término de Biar, y desde el mar hasta Albentosa y Manzanera y hasta santa Cruz de Moya y hasta la frontera del término de Requena,que dividen el término hacia Castilla “…

 El rei Jaume I establi una organisacio en base a ordenar unes “consuetudines” (=Costums)per a la ciutat i Regne. Pero esta serie de “costums” no eren una transposicio de les que regien en Arago i Catalunya, sino una nova redaccio, a on es conjugaven elements tipicament romanisants en elements tipicament autoctons. I esta romanisacio del dret anava a refermar la postura del rei en les seues relacions en els subdits valencians. Les Costums de Jaume I precisen, clarament, que el nou Regne de Valencia “tindria un costum, una moneda (en determinada llei, pes i . gura), nomenada “alna”, mesures de volum, (almut, faneca, i ca. s), mides de pes (marca, lliura, arrova i quinta) i una forma de redactar els documents que es dataria sempre pel dia i l’any (i este ho seria pel sistema de “l’Encarnacio del Senyor”)”.

 Les primeres monedes s’acunyaren cap a 1247 en el nom de “reals de Valencia “, el sistema de pesos es regulà en 1249 i l’organisacio judicial s’establi el 21 de maig de 1249.