CRÓNICA de RAMON MUNTANER  en LLENGUA VALENCIANA

Uncategorized

CRÓNICA de RAMON MUNTANER  en LLENGUA VALENCIANA

“Els Quatre Grans Cròniques”

Els coneguts delirium tremens  catalans per apropiar-se del patrimoni literari de la LLENGUA VALENCIANA alcança dimensions siderals quan parlem de les croniques i produccions  originals del segle XIV, escrites en la `parla romanç valenciana´.

Una de les mes conegudes es la Cronica de Ramón Muntaner, la mes llarga  de“ Els quatre grans Cròniques” que varen ser escrites a finals del segle XIII y durant el segle XIV: les quatre croniques de Jaume I, Bernat Desclot, Ramón Muntaner i Pere el Cerimoniós, escrites per a adorn hagiografic dels reys de la Corona d’Aragó.

(*L´autor escrivint en la seua alqueria de Chirivella en Valencia)

La Cronica de Ramón Muntaner va ser escrita en LLENGUA VALENCIANA(1325) des de la seua alqueria de l’actual Chirivella   i esta plena de localismes de l ´Horta de Valencia i de valencianismes . Muntaner ya portava retirat prou de temps en les terres valencianes , on hi  havia segut nomenat “Jurat” (membre del govern dels juges) i on hi havia contragut matrimoni .

Per tant ,  es evident  que l’autor  utilisa en l´obra  la “parla romanç valenciana” que es parlava en el Regne de Valencia i que, ya en eixe moment, estava clarament configurada cap al seu Segle d’Or Literari  (s. XV i XVI) .

(* página de la Crónica)

Es tracta d’una narracio novelesca adornada de reflexions morals, polítiques, patriotiques junt a comentaris curiosos i impressions personals que comença en el regnat de Jaume I i compren fins a la coronació d’Alfons el Benigne. Esta escrita en un valenciá molt ric, coloquial i sucós, en el to didactic de un manual d’educacio de prínceps.

Encara que Muntaner diu en la cronica que ell havia naixcut en Perelada (territori del comdats  de la Marca Hispánica catalana  en eixe moment ) , tambe conta que , justament als deu anys, va abandonar  el lloc i se’n va anar al servici del rei Pere I de Valencia i III d’Aragó i a continuacio va viajar al costat de Roger de Lauria en les seues gestes per la conquista de Menorca (1287) .

En els documents d’eixes dates Muntaner apareix com “ciutada de Mallorca” . Tenint en compte que, en eixe moment, dominaven per tota l’Europa  les llengües romances, (diferents llengües naixcudes del trencament del llatí) esta clar que les gents de tots eixos llocs s’entenien facilmente entre elles.

Pero lo que esta clar es que, com diu inclus el mateix autor catala Martí de Riquer en la seua “Història de la Literatura Catalana”.(1964),  lo que  es parlava en els comdats de la Marca Hispanica –actual Catalunya- era el PROVENÇAL :

La literatura trobadoresca , en el seu prop sentit , es l´escrita en llengua PROVENÇAL” ..“Els primers poetes cataláns de personalitat determinada i nom conegut que escriviren en una llengua romanica ho feren en PROVENÇAL … “ (segles XII i XIII ) , (“Historia de la Literatura Catalana”.1964 .pág 21) .

I tenint en compte que la LLENGUA VALENCIANA va ser , per dret propi , la PRIMOGÈNITA de TOTES les LLENGUES ROMANCES , naixcudes del trencament del LLATÍ -per tindre un Segle i mig d’Or Literari-, esta mes que clar que la Cronica de Muntaner, redactada en  Valencia , quan Muntaner ya portava molt de temps ací , esta escrita en LLENGUA VALENCIANA per ser la llengua de prestigi , ya en ESTÀNDARD PROPI en aquell moment, en  alguns  provençalismes pero que son perfectament afins al “romanç valenciá” naixcut d e la mateixa mare :el LLATÍ.

Pero lo que esta mes que clar es que la crònica de Muntaner NO esta escrita en catala perque, en aquelles dates,  el català NO EXISTIA : totes les”parles” que s´utilisaven , llavors, en la Marca Hispanica catalana eren DIALECTES PROVENÇALS.

Ho diu Marti de Riquer, ho diu Badia i Margarit ,  ho diu el Pare de tota la Romanística i creador de la Lingüística Comparada , el filolec alemá  Friedrich Cristiàn Díez (segle XIX) ,  i dotzenes  mes de filolecs .

Es, una atra vegada mes, el somni català del “vullc pero no puc”, envejos i saquejador, del patrimoni valencia.

(Font: “CRONOLOGIA HISTORICA de la LLENGUA  VALENCIANA”.Mª Teresa Puerto i colab. Diputación de Valencia.2007)